จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังไม่ครบ7479.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1942.484ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง105291.7660602.28942.4 %5.01501.921484.1091.2 %0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง240571.298684.11759.0 %5.0855.479982057.4719-140.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง37028.6814629.060.5 %5.07529.87992330.0569.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง37979.559ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07701.0103ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง143884.1384304.09441.4 %5.028922.667567.699773.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง69897.75816112.076.9 %5.03636.8401785.7354778.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง47691.30112978.6172.8 %5.03306.01166.48664.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด47915.6029062.081.1 %5.03880.09011125.056571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว53043.987266.086.3 %5.03022.791141.472562.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา45285.484156.090.8 %5.03036.11991150.84962.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน45218.9884552.089.9 %5.03776.87991125.67470.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา44946.9492751.093.9 %5.03184.98876.9544772.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ44922.8285852.087.0 %5.03808.3198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง44638.233412.092.4 %5.01677.36478.4110171.5 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง136108.9156227.60258.7 %5.09040.793084.099965.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง53691.12154447.59-1.4 %0.013786.074774.709565.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง34461.94126117.024.2 %5.06331.83981925.032569.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง49009.37123236.052.6 %5.012454.799680.034222.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง50370.28114348.071.5 %5.08013.56012871.849964.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง36186.25813966.061.4 %5.07073.40043460.051.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง51242.4821710.057.6 %5.013748.05110014.47927.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง21974.14134736.0-58.1 %0.05460.28033701.232.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง71205.89845425.4336.2 %5.014983.912556.98516.2 %5.0
ส.ป.ก.ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3113.0171ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง82135.281141347.5-72.1 %0.017361.12613.741984.9 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง1894308.31566280.017.3 %5.05516.31016099.5-10.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง41594.82831358.024.6 %5.09355.33983896.09558.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง66065.40641493.4337.2 %5.052846.887ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 54040.85942795.020.8 %5.0862.83002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง36913.327768.079.0 %5.08708.6699184.09197.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง35808.19113584.062.1 %5.07073.33011680.341176.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง42551.6840040.8095.9 %2.59585.04080.399957.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง79885.93288085.56-260.6 %0.019795.14124616.4-24.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง57744.3248265.016.4 %5.016201.083588.41677.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังไม่ครบ16295.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3067.7778ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง94878.758149842.08-57.9 %0.017065.021627.3590.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง50487.94926718.047.1 %5.012721.027434.700241.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง48343.69945657.05.6 %2.511371.088389.599626.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง41932.55921884.047.8 %5.09583.43952471.880974.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง49550.71129695.040.1 %5.012302.8295195.929757.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง37754.0952939.0-40.2 %0.07453.7998780.7764989.5 %5.0
สพ.ตรัง149076.45129443.013.2 %5.011578.253702.149968.0 %5.0
รจจ.ตรัง 1861620.4679687.1963.5 %5.012821.0711423.710.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง32726.338197.075.0 %5.05476.08011147.54379.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง46255.10233321.028.0 %5.010952.764323.449760.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง34810.03111424.067.2 %5.06712.12012577.350161.6 %5.0
สปส.จ.ตรัง63173.8460234.04.7 %2.011694.183481.7570.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง41123.73816321.060.3 %5.08200.08013196.794961.0 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง55381.1862004.891-12.0 %0.09126.964516.299850.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง260307.9846325.3482.2 %5.08534.36043649.4557.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1204209.41147424.9227.8 %5.014725.214599.068.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2360603.56127916.0564.5 %5.016200.557554.399953.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)237011.66113055.2852.3 %5.028905.62910472.89563.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 481560.67256668.66830.5 %5.03349.957528.4458-124.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง914488.75476673.047.9 %5.015811.325965.062.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง293370.28289232.031.4 %0.58567.24027836.39998.5 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง222710.25186661.0916.2 %5.07815.39994982.036.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง178849.94152527.4714.7 %5.06830.9502ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง638796.5178163.072.1 %5.08017.19973401.057.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน164872.0285939.047.9 %5.07447.35992587.865.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด600947.06279918.6653.4 %5.09082.759814216.554-56.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง123035.98207302.0-68.5 %0.021305.5597639.114764.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง442960.56258153.041.7 %5.08646.38963466.473959.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 45349.37126959.040.6 %5.010286.986323.256838.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง32217.0911157.065.4 %5.05704.31981821.85368.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง426553.81137233.0267.8 %5.046895.1665814.695-40.3 %0.0
รวม 11,700,595 6,944,268 40.65 % 5.0 617,174 338,245 45.19 % 5.0