จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง30492.93910595.065.3 %5.04377.02981157.679473.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง202892.1318235.80191.0 %5.0754.080021083.703-43.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง40489.4828469.029.7 %5.07694.75981848.776.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง44892.60916970.062.2 %5.07077.4604307.657595.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง152178.5995554.29737.2 %5.027538.776965.691974.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน47214.4925381.088.6 %5.03941.1599475.0094987.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 46299.2194872.089.5 %5.02926.2002256.8609991.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน44855.664487.090.0 %5.02647.55240.1124990.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด45723.685373.088.2 %5.02895.3599706.6480175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต46300.9883344.092.8 %5.04607.52761.8430283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน45078.9882333.094.8 %5.03389.52944.8414972.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว45174.073145.093.0 %5.01540.86517.3766.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม45489.2894759.089.5 %5.02430.54762.8689668.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง57780.9160175.039-4.1 %0.010447.414918.149952.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด30821.828194.073.4 %5.04805.87994409.89998.2 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง59246.69925794.056.5 %5.09409.03035248.169944.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง38041.2517348.054.4 %5.05628.50984014.158428.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง53865.43825422.052.8 %5.08332.32036045.515127.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง44576.94126814.039.8 %5.010253.2212126.75-18.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง28424.31128113.01.1 %0.56397.792886.897954.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง60883.0746173.024.2 %5.016723.989837.895541.2 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง212236.1733357.084.3 %5.073163.9774129.887294.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง160438.59119415.4825.6 %5.014493.7213749.885574.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง42230.78928108.4333.4 %5.08808.05964435.284249.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง25091.7712033.052.0 %5.0568.229981127.9635-98.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง33224.2894918.009885.2 %5.05365.9199688.9209687.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง38119.4312916.6266.1 %5.06259.72024878.544422.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง41466.141259613.63-526.1 %0.08541.543736.9556.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง203977.75348139.53-70.7 %0.014379.6521354.717-48.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง64997.21140524.037.7 %5.017107.163924.525977.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง51240.03923596.054.0 %5.06815.65043171.631853.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง69359.57881567.32-17.6 %0.014398.4611044.430192.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง46461.0598022.082.7 %5.010975.795064.450253.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง41358.44930940.025.2 %5.08674.87014516.689547.9 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง44227.12935526.019.7 %5.07669.68021946.03774.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง56620.60219698.065.2 %5.011375.163130.809672.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง94225.93870089.04725.6 %5.07876.1597561.3065292.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง135124.3823926.082.3 %5.034805.1413641.986689.5 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 606158.94350807.6942.1 %5.010068.874780.906752.5 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 150940.22157505.41-4.3 %0.05172.50985558.1602-7.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง31495.0299802.068.9 %5.04681.56011358.071.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง54588.9149847.918.7 %4.010215.11656.34283.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง47137.4616557.086.1 %5.07571.93991960.144574.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1771156.0123106.1384.0 %5.012823.785256.059.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2212863.66100319.6752.9 %5.013957.0612554.30610.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง319417.3136418.21988.6 %5.03616.62013624.605-0.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง1058878.6802788.024.2 %5.018525.762740.301585.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม318806.06167217.047.5 %5.08220.79982303.02172.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง2370139.8191419.291.9 %5.046425.1216036.364787.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง252111.22109552.8456.5 %5.07227.83982829.167560.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน178237.894174.2397.7 %5.05964.48976331.4854-6.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 437975.0158147.063.9 %5.06854.735320.20822.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง1020837.5210330.079.4 %5.021473.53931945.842-48.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 40831.57825946.44936.5 %5.08304.78032183.679473.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง34723.9112333.064.5 %5.05781.481632.37671.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง242358.27210706.013.1 %5.063509.28138693.84839.1 %5.0
รวม 10,719,779 4,320,919 59.69 % 5.0 655,493 273,385 58.29 % 5.0