จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี32127.933480.089.2 %5.04526.56011356.56270.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี167228.27103994.437.8 %5.0934.05005702.4289624.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี35200.39145855.281-30.3 %0.05534.41992327.378957.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี37691.80927637.026.7 %5.06789.649911.499.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี268805.94155393.4142.2 %5.030103.2914474.585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี55254.53913086.076.3 %5.02458.3198650.7573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี44240.573858.091.3 %5.03089.282030.1534.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง45272.436662.085.3 %5.02032.08232.930588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์44683.5598095.081.9 %5.02566.6799660.2574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก44898.9924855.089.2 %5.01899.36874.054.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง45575.3914774.089.5 %5.01796.0999973.7545.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ44545.843673.091.8 %5.02448.31007.058.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ44146.733349.092.4 %5.02286.35991312.942.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง42803.9694349.089.8 %5.02351.88011377.541.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น42753.9692270.094.7 %5.02800.91992156.523.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน47645.2813193.093.3 %5.02060.2899.6500256.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ43121.3912717.093.7 %5.03002.521656.799944.8 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี37010.69950615.398-36.8 %0.06028.85992155.331564.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี65781.10215953.075.7 %5.08938.49024310.149951.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ39463.0788425.078.7 %5.05050.042712.2546.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี62470.30915340.075.4 %5.016697.0112527.36525.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี37079.44112905.065.2 %5.06523.43994715.571827.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี40067.3719679.075.8 %5.06941.73975359.899922.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี47905.98821062.056.0 %5.09641.88967553.830121.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี40797.7529016.30128.9 %5.06192.71976059.10012.2 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี59797.35242467.96929.0 %5.015613.10910349.333.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี41075.80126082.4236.5 %5.08082.59963317.658959.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี177047.17124764.029.5 %5.028268.662073.600392.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี46221.01228694.78937.9 %5.010288.441056.333589.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี29607.52913042.056.0 %5.0531.41998547.25903-3.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี40213.2817940.080.3 %5.05775.02389.593.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี32997.0125826.082.3 %5.04964.39011669.976466.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี80156.99240376.12949.6 %5.09052.58012740.369.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี86043.4311043.087.2 %5.022687.0836348.898-60.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี98606.10262376.036.7 %5.021127.769667.760754.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี48759.2511960.075.5 %5.09565.99025138.293546.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี94999.469102786.58-8.2 %0.019454.359965.2000195.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี130368.8415948.087.8 %5.06865.54984434.758835.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี52377.0716940.067.7 %5.010231.585214.549849.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี110114.2812800.088.4 %5.011961.842900.254975.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี54736.75823210.057.6 %5.011524.654631.2559.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี34531.12124776.028.3 %5.05325.42971149.89978.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี395159.66131480.066.7 %5.06889.31983043.7555.8 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี828947.5630284.024.0 %5.011153.7298549.91823.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี37473.98823102.038.4 %5.06599.37013513.970546.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี56417.17239157.85230.6 %5.011600.754281.583563.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี38677.10217934.29953.6 %5.07017.68022631.562.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี150222.2279789.81346.9 %5.014224.964272.070.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี44759.87122489.049.8 %5.010535.872702.274.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี54760.187866.450285.6 %5.010821.127024.100135.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี89343.39835123.00860.7 %5.012569.082882.723477.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 11008715.3115600.1788.5 %5.08598.755787.199732.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2356454.28104738.070.6 %5.010227.787520.703626.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3393863.4790680.077.0 %5.08579.28033498.484459.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี76955.75840829.14846.9 %5.06523.08013598.649944.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี627836.69263009.058.1 %5.010791.0813284.5-23.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี977358.75283764.071.0 %5.08354.63967373.899911.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี704161.06283422.059.8 %5.06911.79985089.526.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี738761.81181307.1675.5 %5.07463.545486.100126.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี590480.38118559.9879.9 %5.06885.23979025.6084-31.1 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี1112493.8213765.6380.8 %5.07211.640114116.278-95.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี158706.06163993.06-3.3 %0.016898.21120618.459-22.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 38153.62122687.0140.5 %5.06941.81981920.757472.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี31044.07156.076.9 %5.04222.31982314.608445.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี553519.44135042.075.6 %5.083220.0138968.47-67.0 %0.0
รวม 11,738,491 4,143,049 64.71 % 5.0 628,256 438,198 30.25 % 5.0