จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา49961.3521903.096.2 %5.05848.62012645.95954.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา848931.06183777.4278.4 %5.012528.484597.647563.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา274355.31105932.8261.4 %5.04847.40042364.57451.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)693929.13169191.5675.6 %5.011922.897536.204136.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา34112.14121664.0936.5 %5.06019.79981926.134568.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา41756.4615265.200287.4 %5.05777.2998800.4804786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา274318.78147971.0346.1 %5.018126.484024.503977.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน44022.485945.086.5 %5.02075.041167.549943.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา43923.936713.084.7 %5.02359.1401954.7559.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง43356.02866.093.4 %5.02940.721541.8547.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา43492.595815.086.6 %5.03097.79981331.957.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต43096.1992922.093.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง46695.6727268.084.4 %5.03604.0801951.8999673.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05791.5601456.9499892.1 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง120825.985551.89129.2 %5.012075.263512.409970.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา38611.53130787.0920.3 %5.07321.68025888.099619.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03829.56011554.259.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา59191.76224606.058.4 %5.016803.5815906.2585.3 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา40289.25815729.06161.0 %5.07486.31981866.63675.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา38512.488417.310578.1 %5.07693.23054622.405339.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา54799.19931150.043.2 %5.011822.458500.599628.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา81995.2587815.0-7.1 %0.018190.54935.838972.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา57351.12946203.62119.4 %5.015375.7218699.150443.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา37270.5924494.534.3 %5.07750.27051759.947577.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา165525.13148190.4410.5 %5.016516.684304.687573.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา48343.62129961.038.0 %5.012047.8911419.841488.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา30342.177437.075.5 %5.05563.4399485.3169991.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา28165.576134.078.2 %5.03890.043356.61613.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา44494.90240569.08.8 %4.010203.324288.149958.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา63157.94179910.063-26.5 %0.015641.286395.215859.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา134413.7860237.94955.2 %5.030227.1895581.060181.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา43018.4824424.043.2 %5.010583.642503.02276.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา125890.6596586.71923.3 %5.014274.231361.226490.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา133682.2820208.084.9 %5.09043.32034310.358952.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา69996.10947798.87131.7 %5.010279.383319.0567.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา61833.00826280.057.5 %5.09215.041755.970580.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา68638.56333900.46150.6 %5.011724.64150.85464.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา35853.14132286.69.9 %4.56248.04672.4575289.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา120101.7836856.069.3 %5.07984.39014648.275441.8 %5.0
รจก.ยะลา 319074.75598340.19-87.5 %0.08330.28032873.149965.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา52166.5256563.121-8.4 %0.07312.91992867.5560.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา41005.39830350.026.0 %5.09423.63962479.281573.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา35039.7520777.040.7 %5.05358.60991876.2565.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา48753.60958382.352-19.7 %0.011743.624284.435563.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา53132.78117852.066.4 %5.013973.6195107.000563.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา68806.76699084.711-44.0 %0.012865.56111205.4412.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา180178.1649310.66872.6 %5.05143.29409.9899992.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3205357.5351524.7374.9 %5.019812.7215727.063571.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1722260.56187797.9474.0 %5.011919.624645.91861.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2244837.17122204.9850.1 %5.013486.3192675.380.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2534857.3143948.82891.8 %5.05248.56015565.6499-6.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา643761.38558285.013.3 %5.013732.67201.265647.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา328966.75280564.014.7 %5.07782.02647.59366.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา240139.33165409.031.1 %5.07361.63964009.028645.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน283177.88165600.041.5 %5.07794.59969736.6064-24.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง423955.94186229.056.1 %5.011512.932087.704681.9 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา235769.52100476.2257.4 %5.021782.87921066.6643.3 %1.5
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา418539.25461061.28-10.2 %0.011410.345855.803248.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 44663.2341085.08.0 %4.08777.11044593.716347.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา33879.52311.093.2 %5.05734.56983162.018144.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา1003348.1213514.6378.7 %5.0257769.34125339.1351.4 %5.0
รวม 10,345,927 5,223,441 49.51 % 5.0 845,007 371,515 56.03 % 5.0