จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส32680.4914278.056.3 %5.05546.64013473.257137.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส139735.72223431.08-59.9 %0.0794.28003943.91046-18.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส191186.8398779.548.3 %5.01181.1313468.053-1,040.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส40609.7758929.48-45.1 %0.06174.35011896.25469.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส36931.5724010.035.0 %5.04433.2803457.57789.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส127084.74115992.08.7 %4.032035.988634.74973.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ45521.598661.081.0 %5.02563.65991313.764548.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ45327.2381414.096.9 %5.02177.34011297.740.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ44773.82156.099.7 %5.01924.5601579.1294669.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ60915.984376.092.8 %5.02414.6401344.4224985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ44875.5124782.089.3 %5.03432.481179.263565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร45551.8595203.088.6 %5.03795.961244.575967.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง43618.774426.089.9 %5.04258.02485.8964888.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน43967.5121453.096.7 %5.05109.9502601.06588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก52326.05910408.080.1 %5.04879.5601861.0799682.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี44675.8014243.090.5 %5.03024.0865.20371.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ11779.97156.098.7 %5.02669.8801685.2064874.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง44829.3013336.092.6 %5.02252.39991170.865548.0 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก114371.84281024.53-145.7 %0.013618.374962.035263.6 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ133691.3168126.83-25.8 %0.09021.34964713.249547.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส40726.6667477.0-65.7 %0.08874.48055965.049832.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส32996.55912.0100.0 %5.04264.87012401.276943.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ30820.2897482.075.7 %5.04927.93991249.72574.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก31656.238479.073.2 %5.06009.963851.335.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส34421.07811667.066.1 %5.06230.63961533.385575.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส39856.9811496.071.2 %5.08741.40044566.493747.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส83327.14812587.184.9 %5.08489.59966999.549817.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส49454.55126211.047.0 %5.012810.7912946.523-1.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส24362.94930533.381-25.3 %0.05703.99025087.150910.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส52450.08229331.044.1 %5.013989.9313656.6812.4 %1.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส40834.76216690.77959.1 %5.08988.58013978.485855.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส111361.97131585.19-18.2 %0.015587.167741.85450.3 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส985874.441196600.5-21.4 %0.07331.27986610.59.8 %4.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส41094.10224488.040.4 %5.09026.58015883.435534.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส134701.0655678.058.7 %5.0837.0892.30646-6.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส40021.37110292.074.3 %5.08741.4004312.0749896.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส33944.239274.072.7 %5.06383.37012284.968564.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส312325.7535701.1888.6 %5.0120346.272434.013998.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส189084.89292232.0-54.6 %0.042057.35938823.7037.7 %3.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส64276.94956718.69111.8 %5.018097.37926268.432-45.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส85077.1822170.073.9 %5.09369.02053038.460967.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส65948.84499980.0-51.6 %0.014902.5611747.8888.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส93079.86710399.088.8 %5.08836.42975273.003440.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส48353.5272195.789-49.3 %0.011365.6098404.830126.1 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส49729.89127385.044.9 %5.010566.963542.429966.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส58696.74223741.059.6 %5.016081.5613354.639979.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส34514.87130789.010.8 %5.06535.54894.7854686.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส139201.7575942.045.4 %5.06054.234521.401425.3 %5.0
รจจ.นราธิวาส 551143.38350424.8136.4 %5.09199.291990.51678.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส36120.46930040.9816.8 %5.07220.10012420.10666.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส52002.548402.06.9 %3.013153.114557.311565.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส37880.2325192.033.5 %5.07923.66992261.071.5 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส72593.51651941.19128.4 %5.015434.685254.022566.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส56160.06327166.051.6 %5.015358.963913.604574.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส55464.83252882.4694.7 %2.011156.415939.546.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3130045.8978839.23439.4 %5.011583.417115.850138.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)849269.081154.590.4 %5.030874.3016218.130979.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 11117522.6145512.8687.0 %5.014405.886351.614355.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2363115.0122222.3266.3 %5.022196.912970.3541.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส15639.0732166.0-105.7 %0.03324.1001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส335509.13100010.6470.2 %5.09315.24025494.870141.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก1196799.9188377.4184.3 %5.010364.9798385.74919.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส149000.06178163.0-19.6 %0.022886.1627999.723-22.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 38379.9324000.0137.5 %5.08056.80034239.831147.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส31857.7514287.5755.2 %5.05204.58012007.23661.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส642003.31179397.072.1 %5.075270.06376661.203-1.8 %0.0
รวม 10,023,157 5,160,503 48.51 % 5.0 802,064 417,222 47.98 % 5.0