จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ31930.414749.085.1 %5.04533.25982552.089443.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 84201.93140824.98-67.2 %0.0534.239991585.1705-196.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ38536.55152347.129-35.8 %0.04203.23972269.597446.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ39760.71120273.049.0 %5.07309.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ77418.93852145.71932.6 %5.015524.529501.026438.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ48981.277046.085.6 %5.05027.6401524.2575189.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ46413.1294892.089.5 %5.03015.72857.6124971.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย47484.7115676.088.0 %5.04716.59961542.961467.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา49364.6686353.087.1 %5.06615.2402440.0115193.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด47315.6218466.082.1 %5.03096.96710.3054877.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง46613.323696.092.1 %5.04067.04804.7639880.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล47448.5314443.090.6 %5.02649.1199835.0974768.5 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ96924.60292530.6484.5 %2.010189.4392820.141472.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬไม่ครบ54448.922ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4470.5669ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ30622.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04837.5098ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ41840.9824964.040.3 %5.010390.23368.189967.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ37064.51211501.2269.0 %5.07081.43994484.865736.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ33512.0088571.074.4 %5.05617.18995681.1709-1.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ13271.15ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3423.7144ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ54600.71131058.35943.1 %5.013014.366381.929251.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)42387.9321098.050.2 %5.08222.40041173.525585.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ67859.18871440.992-5.3 %0.010276.083578.49865.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ55755.37916073.071.2 %5.07994.16025267.664634.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ39855.24210252.074.3 %5.07994.1602976.3529787.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ35729.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06168.5996ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบ47762.191ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3251.5554ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ67743.859ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018262.801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ131371.943402.7797.4 %5.06168.59962639.783957.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ57960.89133275.042.6 %5.010162.0215638.316444.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ55578.941ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010143.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ33111.9814519.056.2 %5.05636.2002830.3709785.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ131317.8434178.074.0 %5.011263.5617091.560137.0 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 493382.28378520.3423.3 %5.09305.57306.141621.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ46304.852ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05255.8799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ32806.301ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3466.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ65142.3138987.700286.2 %5.016893.7211579.175490.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4121.6128ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ49968.78927055.3545.9 %5.011188.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ30854.879ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3325.6079ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ1812962.9162389.091.0 %5.019653.13114923.80124.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ17282.818ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ40943.32811006.073.1 %5.07480.74024176.209544.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ127942.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ36289.43ประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,891,433 1,271,734 0.00 % 0.0 221,326 99,541 0.00 % 0.0