จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี45832.89150153.809-9.4 %0.04993.27981139.0577.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี40144.64116632.058.6 %5.05621.2397642.1809788.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี92511.00873153.21920.9 %5.018970.4396358.074266.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี58005.81311493.080.2 %5.02228.8398486.5424878.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี49314.3413306.073.0 %5.02489.041004.5359.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี59377.8096636.088.8 %5.01956.96488.2999975.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน48185.098724.081.9 %5.02100.54624.976570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน48269.3095309.089.0 %5.01858.55766.61258.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง48521.775539.088.6 %5.01747.6799494.0094971.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี41409.3223045.044.3 %5.06489.04987549.8115-16.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี49686.2322950.053.8 %5.09557.09965814.389639.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี39129.03919142.051.1 %5.05526.14993954.460428.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี35758.9812271.065.7 %5.03776.63993371.331510.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี54196.35923119.5757.3 %5.010793.529513.563511.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี20785.7445453.43-118.7 %0.04039.16993853.89284.6 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี54120.5937780.55130.2 %5.010260.726245.689539.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี145560.22129719.2110.9 %5.015090.7211383.342590.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี42293.14825750.039.1 %5.06648.12014764.700228.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี36361.30112768.064.9 %5.05754.3198544.5305290.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี35469.9924855.086.3 %5.04214.042201.454147.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี42733.87136077.015.6 %5.06252.731287.47879.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี60451.58268365.289-13.1 %0.012846.88134915.363-171.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี77957.93862649.019.6 %5.017544.233765.78178.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี45692.8427359.040.1 %5.04506.771115.195475.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี93984.672100594.35-7.0 %0.014286.351007.503592.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี139889.6116099.088.5 %5.04642.08013529.072524.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ38465.641ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5492.9761ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี18521.1628166.0-52.1 %0.07010.10013434.097951.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี17293.47119664.51-13.7 %0.07161.53540.4650.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี53591.28151580.0313.8 %1.54993.29358.140592.8 %5.0
สพ.สิงห์บุรี41565.62122535.045.8 %5.06362.81982300.126563.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 664400.0527156.7520.7 %5.08389.95029426.8311-12.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี35707.7312661.064.5 %5.03263.25981350.76758.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี41265.2320957.049.2 %5.05925.43992514.260557.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี36614.14815082.058.8 %5.03393.06981933.648943.0 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี49431.12942835.42213.3 %5.07503.752462.427567.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี53181.2539111.19126.5 %5.07446.711331.99582.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี97239.53142621.056.2 %5.026957.164132.043984.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)373026.3863727.6682.9 %5.028330.3594488.849184.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี155395.6190494.40641.8 %5.09118.964519.092850.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี34446.05129259.015.1 %5.02699.493875.449-43.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี544522.31317891.1341.6 %5.09376.28035894.778837.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2413332.31158036.5661.8 %5.05704.044837.785615.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี236568.41241024.0-1.9 %0.04733.160218972.531-300.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8251.9893ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี131162.97156068.11-19.0 %0.012314.6417996.814935.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 39710.96925632.035.5 %5.05670.964362.342823.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี59394.7310523.082.3 %5.03795.67993069.430919.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี469495.69101584.178.4 %5.030612.3464396.109-110.4 %0.0
รวม 5,071,510 2,875,553 43.30 % 5.0 384,958 262,020 31.94 % 5.0