จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท35094.8598392.076.1 %5.01994.361942.0282.6 %1.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท174164.4291678.40647.4 %5.01487.88782.8479647.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท39713.75829727.025.1 %5.06761.042104.4668.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท41337.7333743.49218.4 %5.06970.21984.2855285.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท127806.26127648.00.1 %0.530511.665876.890180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์47127.8017128.084.9 %5.02434.2569.5819776.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา57121.7899560.083.3 %5.02290.0801968.8194657.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์48093.5826166.087.2 %5.02072.761129.13245.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี58724.6218733.085.1 %5.03110.6401482.31584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา49833.8210624.078.7 %5.03816.1201389.0629989.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง23360.5612216.090.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท50757.60255342.0-9.0 %0.09704.547004.160227.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา30264.4616208.079.5 %5.04027.68022209.709545.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท44538.61753304.352-19.7 %0.08960.62992049.651977.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 12574642.56313598.1945.4 %5.0215075.6434010.084.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท37974.48825491.032.9 %5.06076.08014485.899926.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท67028.51650694.024.4 %5.017257.80114926.81813.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท388860.28156762.0959.7 %5.018322.5613205.41782.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท24192.9145339.0-87.4 %0.05163.28032372.130954.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท60775.71940179.033.9 %5.014477.29480.442434.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 753426.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.018239.289ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท57103.022699.88160.2 %5.011096.644491.001559.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท48610.9922853.094.1 %5.010106.884479.160255.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท41896.2515673.062.6 %5.07445.6396405.032594.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท952095.1312688.098.7 %5.054657.1642834.46994.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท45350.89146708.469-3.0 %0.08472.44043996.222452.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท68522.60261980.09.5 %4.514519.524544.153868.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท165601.4152959.068.0 %5.017257.929331.156345.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท64779.059123872.18-91.2 %0.013892.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท141758.042018.070.4 %5.07768.85995308.600131.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท55530.50842080.17224.2 %5.08091.81012687.958566.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท52738.05152404.00.6 %0.511172.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท38842.98831795.018.1 %5.05905.3496219.2314996.3 %5.0
สพ.ชัยนาท138521.9713246.090.4 %5.06799.05962375.85565.1 %5.0
รจจ.ชัยนาท 510954.72388751.0323.9 %5.07217.56986692.00737.3 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท37014.78956456.879-52.5 %0.05163.71843.6284883.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท41422.96932022.022.7 %5.07207.14012853.2360.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท36338.60924356.033.0 %5.05372.83012299.522557.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท76708.5735763.80153.4 %5.010393.12459.236376.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท42862.582ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07749.87013392.829856.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท38151.94939991.719-4.8 %0.05391.83982754.418548.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท4186621.3104864.1197.5 %5.015135.2214310.862371.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท61485.16846536.49224.3 %5.03022.39012173.9828.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท807515.19856442.0-6.1 %0.013705.8013250.158476.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท2153825.3278091.087.1 %5.040179.8415680.3561.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท115862.4714880.787.2 %5.018681.72111864.20836.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 43009.42211374.973.6 %5.07156.95024600.564935.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท57236.23816072.071.9 %5.03862.18022964.637923.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท631419.572978.65688.4 %5.033263.2342058.906-26.4 %0.0
รวม 12,650,331 3,582,092 71.68 % 5.0 696,139 243,845 64.97 % 5.0