ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %40.43 %79.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %21.60 %80.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-20.74 %-10.86 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %20.60 %65.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %44.43 %75.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %11.55 %74.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %12.52 %83.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %25.88 %85.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %46.33 %84.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %11.11 %92.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %14.58 %55.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %46.74 %78.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %16.95 %95.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %11.51 %16.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %10.98 %17.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10061.00 %56.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %6.56 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-14.76 %87.12 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %4.30 %87.77 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-48.88 %93.59 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-30.37 %85.59 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-15.18 %50.09 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %59.46 %91.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %66.17 %88.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-120.72 %-8.75 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-124.97 %77.90 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-34.00 %82.66 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %91.40 %93.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %51.06 %81.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %45.82 %81.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %60.09 %81.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %23.22 %59.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %25.71 %42.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %42.18 %72.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2352.17 %47.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %71.12 %76.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-22.55 %66.04 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %16.82 %58.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-53.11 %82.38 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %61.04 %81.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %6.81 %67.24 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %38.54 %-86.12 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %0.42 %-365.39 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.50.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %86.75 %93.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %72.59 %95.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %22.37 %68.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %21.34 %-96.37 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %47.72 %61.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %15.88 %-10.58 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %73.98 %85.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %50.96 %-26.07 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %50.36 %53.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %9.26 %86.89 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-25.92 %-2,806.77 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %40.06 %36.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %17.56 %87.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-90.36 %-13.86 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %2.24 %54.53 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %36.44 %93.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %37.10 %31.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %31.84 %71.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %12.21 %29.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %47.03 %23.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %16.66 %1.03 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %40.00 %66.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-0.62 %72.60 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %57.02 %51.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %9.98 %87.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %26.39 %73.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %82.93 %65.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %31.44 %66.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %37.97 %91.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %70.53 %31.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %54.51 %94.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %65.42 %88.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %71.54 %71.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %34.50 %93.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %47.05 %85.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %43.28 %76.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %14.44 %76.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน2842.86 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %34.24 %83.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %12.85 %77.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %1.86 %74.10 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %10.50 %83.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %80.27 %93.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %39.81 %55.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %8.79 %28.24 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %34.30 %26.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-47.61 %60.53 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %32.52 %41.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %24.33 %22.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %54.14 %33.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %0.45 %65.13 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %88.17 %55.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %67.11 %77.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %7.29 %41.95 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %78.35 %70.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %34.87 %52.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %40.79 %-3.07 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %65.42 %83.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %10.11 %56.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %32.95 %-2.35 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %46.25 %76.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %-1.86 %76.95 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %3.91 %70.63 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %54.00 %92.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %7.63 %47.14 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %4.37 %60.86 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %35.73 %73.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %97.88 %75.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %36.72 %96.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.33 %91.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %77.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %34.45 %89.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-78.57 %76.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-19.78 %92.13 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %55.90 %91.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %60.42 %90.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %18.75 %75.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-117.82 %78.83 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %9.69 %16.42 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %55.60 %57.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %22.40 %66.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %37.54 %63.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %50.26 %66.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-30.01 %83.87 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %5.73 %77.09 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %48.56 %71.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %38.40 %37.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %15.95 %47.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %28.46 %76.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %11.58 %68.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %27.99 %93.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %19.69 %77.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %64.57 %94.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %31.63 %87.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %57.70 %90.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %16.12 %38.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %53.00 %26.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %58.80 %94.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %72.24 %99.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 108100.00 %100.00 %34.90 %45.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-58.77 %80.24 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0