ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %39.34 %78.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %19.70 %88.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-29.67 %-24.68 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %18.53 %72.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %40.15 %76.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %7.96 %76.77 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %12.39 %86.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %23.82 %83.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %40.29 %82.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %9.11 %90.39 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %10.52 %62.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %42.02 %77.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %16.63 %96.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %36.23 %-22.90 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %10.02 %17.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10066.00 %59.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-19.94 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-16.75 %84.30 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %-9.14 %91.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-62.06 %95.18 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-32.13 %87.43 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-14.99 %70.42 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %56.70 %93.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %64.79 %89.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-138.28 %-10.41 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-168.25 %76.08 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-32.37 %85.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %91.28 %94.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %45.87 %77.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %46.96 %77.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %47.97 %82.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %10.75 %61.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %15.81 %49.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %32.93 %69.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2347.83 %47.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %69.21 %77.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %99.07 %-30.07 %67.62 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %15.66 %50.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-63.15 %86.37 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %58.51 %81.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %0.84 %89.14 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %33.14 %-73.21 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %4.29 %-75.84 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน2.00.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %86.11 %91.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %71.11 %92.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %17.46 %66.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %14.48 %66.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %41.64 %70.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %9.83 %44.54 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %74.27 %90.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %45.08 %-3.88 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %52.15 %39.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-10.66 %81.72 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-35.55 %-283.14 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %14.83 %41.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-24.22 %91.10 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-89.24 %-0.86 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %-8.67 %19.93 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %28.11 %95.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %29.57 %68.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %30.98 %74.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %20.42 %50.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %36.00 %4.59 %ผ่านไม่ผ่าน5.02.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %3.24 %55.11 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %25.05 %58.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-8.56 %78.54 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %52.57 %65.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-8.50 %87.20 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %19.36 %72.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %71.61 %56.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %25.14 %63.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %41.81 %93.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %57.34 %95.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %69.01 %89.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %75.35 %68.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %34.93 %91.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %41.49 %83.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %42.15 %73.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %20.35 %74.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน2853.57 %53.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %32.62 %88.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %6.40 %78.46 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %-12.36 %74.03 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %9.25 %79.94 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %79.10 %93.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %36.26 %59.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %-3.42 %39.80 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %50.68 %27.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-54.60 %58.50 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %20.26 %31.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %24.27 %2.03 %ผ่านไม่ผ่าน5.01.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %55.72 %35.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %1.92 %53.51 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %94.73 %80.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %66.49 %79.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %58.46 %89.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %65.19 %78.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 988.89 %88.89 %31.59 %54.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %38.92 %15.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %66.28 %86.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %13.84 %55.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %29.63 %5.47 %ผ่านไม่ผ่าน5.02.5
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %36.42 %84.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %-4.18 %79.45 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %9.48 %72.95 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %50.21 %88.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %61.40 %58.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %-1.82 %64.06 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %26.05 %71.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %99.47 %65.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %37.77 %97.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %82.09 %90.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.52 %80.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %32.78 %86.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-84.57 %94.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-43.99 %86.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-16.75 %92.64 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %43.04 %90.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %-0.54 %76.44 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-126.51 %82.30 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %7.39 %31.31 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %53.48 %61.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %18.47 %67.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %30.11 %74.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %47.58 %66.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-49.11 %91.62 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %8.28 %80.05 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %45.39 %74.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %41.60 %66.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %9.99 %59.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %27.47 %83.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %2.72 %73.15 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %34.33 %92.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %11.73 %84.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %61.01 %93.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %24.99 %90.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %53.13 %91.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %18.02 %39.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %46.02 %59.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %55.93 %90.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %68.99 %95.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 108100.00 %100.00 %36.07 %41.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-70.97 %78.86 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0