ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %47.89 %82.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %26.93 %90.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-20.83 %-21.74 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %19.85 %71.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %43.34 %74.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %14.33 %72.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %27.02 %85.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %29.16 %65.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %42.25 %83.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %19.17 %95.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %16.57 %46.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %48.43 %77.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %18.95 %96.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %20.65 %-40.26 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %10.01 %19.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10064.00 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-16.39 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-18.06 %87.10 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %0.92 %90.14 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-57.30 %93.78 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-25.80 %87.72 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-11.84 %43.77 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %59.88 %95.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %65.39 %90.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-142.04 %-2.35 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-151.81 %81.87 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-32.20 %86.50 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %91.09 %91.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %50.08 %84.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %41.23 %81.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %61.49 %74.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %14.06 %62.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %21.26 %45.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %35.05 %73.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2347.83 %47.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %73.36 %79.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-26.11 %68.72 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %18.49 %55.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-53.70 %82.79 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %62.76 %85.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %5.33 %66.84 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %25.82 %-168.21 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %9.87 %-377.39 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน4.50.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %87.15 %93.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %72.35 %95.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %26.54 %73.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %27.71 %-8.96 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %37.82 %71.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %17.83 %14.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %69.45 %87.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %48.45 %3.37 %ผ่านไม่ผ่าน5.01.5
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %49.98 %47.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %-0.97 %83.44 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-24.72 %-812.99 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %19.56 %35.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-15.01 %93.44 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-103.55 %-12.54 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %8.03 %57.20 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %37.74 %95.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %39.95 %48.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %36.33 %76.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %17.44 %3.52 %ผ่านไม่ผ่าน5.01.5
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %46.27 %24.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %21.27 %26.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %24.43 %51.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %4.95 %67.27 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %51.06 %60.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %10.72 %91.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %20.00 %73.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %72.95 %64.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %25.99 %71.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %40.52 %91.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %52.52 %96.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %63.50 %92.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %71.32 %70.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %37.36 %92.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %43.04 %82.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %43.77 %81.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %17.16 %80.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน2850.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %34.62 %84.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %17.67 %78.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %-15.02 %71.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %10.18 %83.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %77.85 %92.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %45.58 %44.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %7.30 %40.16 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %26.10 %11.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-42.30 %59.15 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %35.48 %45.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %31.95 %35.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %64.75 %31.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %3.02 %62.69 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %88.48 %52.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %64.74 %75.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %10.31 %36.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %65.10 %69.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 988.89 %88.89 %36.12 %54.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %47.92 %22.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %65.54 %85.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %15.42 %52.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %27.74 %-6.14 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %40.98 %82.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %7.02 %84.13 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %-2.07 %68.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %55.32 %92.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %21.72 %51.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %17.08 %57.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %31.84 %55.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %97.90 %75.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %34.26 %97.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.45 %85.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.40 %70.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %45.53 %80.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-71.19 %68.01 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-30.22 %87.80 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-48.08 %92.28 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %65.40 %91.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %1.18 %79.28 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-123.22 %79.21 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %13.64 %19.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %55.84 %64.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %19.33 %68.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %31.81 %70.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %52.98 %64.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %28.39 %85.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %16.16 %80.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %45.88 %74.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %39.76 %44.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %10.32 %49.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %30.49 %78.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %10.51 %66.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %37.68 %91.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %26.82 %77.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %59.91 %95.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %25.75 %91.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %58.38 %90.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %17.76 %32.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %55.81 %42.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %57.21 %89.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %73.81 %96.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 108100.00 %100.00 %39.51 %44.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-67.04 %80.33 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0