ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %37.39 %83.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %16.44 %77.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-27.47 %-14.13 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %21.71 %65.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %36.90 %76.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %3.80 %74.51 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %5.90 %81.17 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %21.56 %62.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %39.05 %81.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %14.60 %94.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %11.64 %48.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %57.44 %77.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %24.70 %92.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %72.14 %-37.01 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %3.84 %12.78 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %6.48 %16.53 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กองทัพบก10097.00 %80.00 %39.67 %16.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %7.31 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %30.38 %88.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-9.92 %84.70 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %37.06 %88.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-41.14 %93.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-21.57 %86.86 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-11.58 %34.32 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %71.05 %86.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-60.99 %-19.25 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-131.76 %72.97 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-43.97 %82.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %92.22 %88.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %43.80 %77.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %16.51 %80.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %60.75 %79.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %20.99 %54.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %21.16 %57.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %40.73 %74.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2369.57 %69.57 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %72.71 %77.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %100.00 %-31.08 %44.05 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %12.19 %45.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-80.14 %74.65 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %58.56 %76.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-5.78 %78.07 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %17.15 %-4.23 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %-5.93 %61.55 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %83.48 %92.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %69.14 %94.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %18.90 %71.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %14.08 %23.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %36.84 %59.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %0.10 %-54.55 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.50.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %72.66 %83.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %42.28 %14.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %46.34 %33.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %5.06 %82.45 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-17.27 %48.68 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %26.84 %18.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-20.44 %82.57 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-8.93 %-19.41 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %8.50 %46.87 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %30.47 %91.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %21.72 %19.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %30.99 %69.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %13.07 %14.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %37.82 %9.58 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.5
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %16.01 %-6.73 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %23.69 %76.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-5.85 %55.09 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %59.96 %57.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %5.50 %88.52 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %13.59 %74.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %84.18 %53.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %32.44 %63.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %48.50 %92.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %74.72 %36.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %56.37 %94.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %66.36 %89.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %74.27 %62.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %32.53 %95.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %47.56 %83.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %45.06 %79.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %22.04 %72.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน2875.00 %71.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %29.37 %87.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %10.59 %75.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %8.71 %64.76 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %2.80 %70.94 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %81.59 %93.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %36.23 %47.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %18.22 %25.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %28.53 %22.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-47.47 %59.07 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย785.71 %85.71 %20.22 %37.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %21.31 %-18.56 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %58.35 %35.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %9.63 %59.66 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %95.31 %57.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %67.08 %68.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %-0.68 %31.95 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %81.00 %61.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %32.95 %41.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %41.04 %14.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %69.96 %81.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %25.10 %58.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %14.21 %22.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %42.28 %74.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %12.15 %79.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %46.18 %53.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %49.27 %90.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %54.15 %39.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %9.90 %57.60 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %27.88 %66.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %97.33 %68.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %23.20 %96.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.26 %90.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.85 %81.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %46.69 %87.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-93.51 %53.76 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-14.55 %89.18 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-53.97 %93.74 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %58.71 %90.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %-7.21 %74.03 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-125.86 %71.81 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %-7.21 %14.91 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %50.70 %30.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %17.64 %65.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %26.74 %61.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %38.00 %57.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-20.47 %84.19 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %7.84 %69.07 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %41.28 %72.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %22.08 %43.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %6.83 %45.89 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %21.97 %66.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %9.51 %55.79 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %13.15 %86.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %10.01 %76.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %61.59 %93.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %21.26 %92.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %55.67 %89.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %12.31 %36.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %45.97 %21.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %46.39 %90.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %69.31 %97.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 108100.00 %100.00 %31.99 %44.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-68.06 %70.27 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0