ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %41.71 %85.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %16.34 %87.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-21.43 %1.92 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.5
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %27.38 %72.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %39.26 %79.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %4.09 %81.45 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %14.81 %86.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %19.19 %82.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %39.14 %86.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %16.48 %96.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %17.65 %69.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %51.47 %81.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %25.09 %96.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %76.54 %-37.01 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %13.88 %28.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %17.92 %16.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10096.00 %79.00 %41.09 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-13.22 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %41.36 %91.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-14.21 %85.78 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %44.08 %90.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-31.47 %95.34 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-19.89 %88.59 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-4.58 %45.49 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %66.83 %87.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-65.74 %1.14 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.5
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-71.70 %85.83 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-46.02 %84.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %92.15 %95.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %49.06 %81.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %25.22 %85.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %57.32 %79.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %17.48 %64.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %29.44 %69.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %42.00 %78.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2356.52 %65.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %73.98 %83.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10894.44 %94.44 %-32.98 %73.10 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %17.35 %66.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-51.76 %74.51 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %57.98 %84.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %2.39 %71.18 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %40.96 %26.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %7.80 %71.11 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %86.71 %93.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %74.15 %94.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %21.91 %76.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %28.33 %32.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %19.08 %-8.46 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %74.68 %76.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %45.01 %-1.50 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %56.36 %63.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %2.50 %88.30 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %40.16 %40.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %19.62 %41.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-27.63 %88.16 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-2.93 %9.88 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.04.5
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %21.71 %60.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %31.67 %92.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %28.53 %34.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %36.18 %77.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %11.87 %42.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %50.80 %28.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %25.92 %50.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %31.03 %77.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-1.60 %72.42 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %49.32 %62.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %7.46 %94.24 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %22.55 %75.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %87.80 %64.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %-59.50 %64.06 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %46.26 %93.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %74.94 %32.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %57.91 %96.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %66.19 %93.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %73.13 %71.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %35.23 %94.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %46.76 %88.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %48.47 %79.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %24.30 %73.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน2871.43 %67.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %39.32 %84.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %20.32 %77.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %12.00 %75.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %12.61 %79.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %83.48 %94.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %43.71 %66.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %15.06 %27.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %35.54 %32.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-33.32 %64.64 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย785.71 %85.71 %37.65 %46.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %32.87 %33.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %64.70 %42.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %5.42 %69.07 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %90.30 %50.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %64.19 %79.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %13.15 %48.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %81.92 %71.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %32.76 %52.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %48.47 %24.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %69.17 %84.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %26.34 %81.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %20.51 %42.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %40.74 %84.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %10.99 %79.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %9.30 %64.68 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %49.52 %92.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %59.89 %55.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %10.66 %63.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %33.50 %60.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %75.88 %68.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %34.33 %97.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.65 %92.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.85 %81.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %29.66 %90.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-67.73 %63.21 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-18.30 %92.43 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-40.54 %92.24 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %60.00 %90.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %-18.28 %77.48 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-118.68 %79.73 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %17.65 %25.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %58.70 %62.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %19.32 %71.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %27.74 %60.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %36.48 %68.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-21.18 %85.69 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %16.56 %77.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %43.99 %74.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %32.96 %56.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %12.16 %61.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %30.27 %79.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %14.21 %73.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %8.39 %92.81 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %16.38 %87.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %58.75 %96.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %22.57 %91.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %52.14 %91.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %15.15 %43.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %48.74 %62.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %52.74 %92.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %65.11 %95.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10898.81 %99.06 %38.28 %46.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-63.39 %79.13 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0