ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %36.94 %80.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %16.33 %78.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-20.09 %0.33 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.5
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %17.96 %65.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %40.70 %76.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %18.47 %75.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %7.35 %80.17 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %16.52 %63.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %36.12 %83.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %18.30 %96.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %9.39 %59.92 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %54.69 %77.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %21.64 %94.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %72.01 %-38.12 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %-0.97 %23.65 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %5.56 %16.83 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กองทัพบก10094.00 %76.00 %34.74 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-2.86 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %36.99 %93.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-11.33 %85.85 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %38.35 %89.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-34.77 %93.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-30.23 %86.49 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-14.39 %39.58 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %70.59 %85.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-82.61 %26.34 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-99.89 %78.86 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-43.79 %78.29 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %68.22 %89.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %45.97 %75.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %29.64 %81.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %61.80 %73.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %4.35 %59.79 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %27.96 %67.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %49.72 %75.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2365.22 %65.22 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %74.06 %81.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10892.59 %92.59 %-49.06 %66.24 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %10.10 %43.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-75.24 %53.18 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %59.59 %85.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-0.14 %66.94 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %23.83 %-2.76 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %1.54 %63.78 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %83.69 %92.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %72.79 %95.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %16.23 %73.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %24.87 %27.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %49.91 %66.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %10.59 %-61.28 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %88.64 %89.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %44.59 %-11.02 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %54.76 %43.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %8.77 %82.01 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %33.52 %53.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %29.53 %21.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-49.88 %85.85 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-5.54 %0.44 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.5
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %11.19 %51.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %31.09 %94.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %27.74 %23.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %33.38 %71.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %11.35 %15.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %46.69 %11.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %17.39 %6.44 %ผ่านไม่ผ่าน5.03.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %24.78 %74.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-0.83 %65.74 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %48.73 %56.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %3.15 %91.14 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %13.49 %72.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %85.16 %58.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %29.11 %67.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %44.72 %93.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %74.06 %12.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %60.62 %91.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %71.58 %85.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %73.56 %66.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %35.58 %93.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %48.67 %83.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %45.31 %77.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %21.65 %75.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน2875.00 %71.43 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %37.05 %84.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %14.62 %72.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %5.03 %76.00 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %76.50 %93.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %36.75 %57.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %10.04 %25.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %27.92 %26.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-52.81 %57.13 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย785.71 %71.43 %26.86 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %20.04 %-28.20 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %58.04 %41.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %5.23 %76.91 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %91.12 %47.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %64.66 %72.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %-2.24 %37.42 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %79.41 %68.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %12.85 %39.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %42.88 %11.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %68.62 %78.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %20.20 %61.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %17.10 %36.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %38.19 %85.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %13.02 %75.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %18.25 %74.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %43.83 %90.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %56.40 %49.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %29.41 %51.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %30.66 %62.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %70.06 %64.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %27.67 %96.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %82.27 %93.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %80.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %32.46 %87.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-88.22 %58.00 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-10.59 %90.59 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-59.36 %91.81 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %56.85 %90.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน683.33 %83.33 %-48.30 %79.81 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-122.63 %69.65 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %10.12 %17.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %57.06 %38.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %12.71 %66.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %24.83 %53.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %57.92 %58.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-25.76 %85.83 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %4.08 %70.79 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %39.09 %72.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %26.13 %66.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %13.26 %57.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %21.36 %71.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %11.21 %60.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %12.26 %89.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %10.50 %72.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %61.18 %96.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %20.35 %85.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %52.30 %88.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %6.38 %32.67 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %51.04 %15.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %51.35 %90.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %68.90 %98.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10897.62 %99.06 %31.83 %40.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-58.11 %72.88 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0