ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %34.24 %72.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %15.46 %79.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-23.81 %29.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %18.87 %53.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %41.09 %74.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %11.55 %74.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %-0.25 %76.68 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %15.27 %61.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %39.46 %82.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %13.04 %94.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %4.74 %63.07 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %53.92 %76.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %23.59 %95.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %71.71 %-38.12 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %3.57 %23.87 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %8.65 %17.09 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กองทัพบก10064.00 %58.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-3.18 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %24.46 %86.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-9.80 %84.17 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %38.11 %90.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-36.05 %90.38 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 8498.70 %97.62 %-35.69 %86.09 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-5.47 %32.13 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %71.17 %84.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-78.25 %21.94 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-100.05 %80.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-50.39 %79.04 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %67.90 %90.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %40.51 %75.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %27.67 %71.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %18.88 %60.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %32.37 %64.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %45.84 %66.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2352.17 %60.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %73.80 %81.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10889.81 %89.81 %-41.09 %64.04 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %13.31 %44.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-90.29 %43.78 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %57.11 %84.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-6.55 %67.48 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %17.66 %9.37 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.5
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %-6.81 %56.64 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %22.19 %91.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %68.60 %94.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %14.16 %69.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %26.84 %40.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %37.74 %61.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %19.44 %-130.93 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %73.11 %86.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %35.63 %-7.36 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %68.71 %49.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %6.63 %81.58 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %29.71 %19.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %19.67 %18.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-23.10 %85.12 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-8.22 %-2.58 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %10.15 %56.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %30.43 %89.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %28.93 %27.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %31.88 %67.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %9.20 %20.58 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %44.86 %8.25 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %20.84 %13.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %15.52 %68.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-8.32 %63.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %51.03 %52.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %2.00 %88.87 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %6.95 %71.98 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %84.60 %58.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %33.57 %62.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ10.00 %100.00 %0.00 %91.99 %-ผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %74.94 %16.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %56.20 %93.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %66.45 %87.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %72.37 %61.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %30.28 %91.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %49.00 %83.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %41.71 %73.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %13.84 %67.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน2867.86 %60.71 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %32.54 %78.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %11.34 %74.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %-10.96 %78.37 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %69.76 %95.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %34.96 %53.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %11.19 %25.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %27.40 %15.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-53.30 %62.96 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %85.71 %18.66 %42.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %18.66 %-36.37 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %54.62 %67.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %4.82 %70.56 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %92.84 %67.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %64.50 %70.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %-2.99 %44.31 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %75.07 %63.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %39.36 %36.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %43.97 %0.19 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %67.84 %78.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %20.76 %57.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %23.06 %29.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %41.81 %75.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %13.77 %76.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %40.09 %49.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %4.34 %94.82 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %52.50 %52.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %16.32 %53.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %19.75 %54.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %67.97 %72.16 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %28.43 %96.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %82.54 %92.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.86 %75.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %29.68 %86.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-87.75 %61.89 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-32.18 %88.87 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-79.75 %92.63 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %56.06 %89.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน683.33 %83.33 %-47.27 %73.79 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-119.42 %68.97 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %-2.32 %19.67 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %13.21 %65.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %17.47 %59.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %53.07 %66.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-33.90 %81.72 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %9.15 %69.92 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %39.00 %72.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %19.69 %58.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %10.00 %42.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %19.41 %75.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %9.49 %50.06 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %11.65 %96.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %13.15 %76.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %57.88 %95.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %14.66 %88.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %52.28 %87.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %10.18 %37.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %50.78 %43.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %45.52 %90.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10897.62 %99.06 %32.13 %49.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-64.70 %69.97 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0