ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %40.10 %77.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %14.21 %86.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-20.63 %-7.26 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %18.04 %57.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %41.67 %78.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %14.52 %73.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %7.51 %79.72 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %13.03 %70.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %38.20 %81.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %9.97 %95.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์50.00 %40.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %52.58 %74.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %22.10 %96.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %73.29 %-30.24 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %4.48 %22.46 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %7.14 %17.10 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กองทัพบก10072.00 %60.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %88.05 %18.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %31.50 %90.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-15.30 %80.32 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %42.51 %90.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-59.71 %93.69 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 8496.15 %97.62 %-31.15 %86.47 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-4.89 %36.83 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %68.00 %85.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-74.90 %27.61 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-94.30 %82.04 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %0.00 %-55.17 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %68.04 %92.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %46.45 %75.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %11.11 %80.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %14.50 %57.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %29.25 %59.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %50.11 %65.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2356.52 %60.87 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %75.63 %81.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10873.15 %71.30 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %11.96 %48.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-74.78 %28.21 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %60.56 %84.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-4.74 %42.16 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %23.70 %1.11 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %4.73 %67.31 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %84.40 %92.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %71.39 %94.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %16.99 %77.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %27.77 %28.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %40.09 %62.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %20.18 %-43.00 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมหม่อนไหม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %42.74 %-33.13 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %50.39 %40.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %2.53 %83.49 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %34.81 %9.57 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.5
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %17.97 %22.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-4.40 %13.62 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %15.63 %55.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %26.88 %89.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม10.00 %100.00 %0.00 %21.12 %-ผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %36.41 %69.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %13.90 %21.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %47.52 %21.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %23.24 %9.88 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.5
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %14.32 %60.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-3.55 %62.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %53.69 %54.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-0.27 %85.30 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %11.91 %70.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %84.99 %48.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %25.08 %67.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %100.00 %0.00 %2.18 %-ไม่ผ่าน0.01.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %54.25 %90.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %66.15 %89.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %69.66 %59.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %36.46 %94.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %49.93 %80.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการค้าต่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการค้าภายใน2846.43 %42.86 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %34.01 %75.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %15.77 %73.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %-8.94 %69.63 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %71.61 %95.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %35.31 %51.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %10.01 %27.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %25.41 %21.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-47.54 %60.40 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %17.17 %37.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %20.87 %-3.68 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %55.70 %69.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %0.64 %59.11 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %93.98 %59.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %62.87 %74.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %12.80 %39.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %80.66 %64.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %9.39 %44.48 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %96.79 %13.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %65.81 %83.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %16.59 %67.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %21.36 %41.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %37.96 %64.89 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %17.27 %79.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %11.98 %56.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %45.34 %92.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %54.52 %44.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %11.54 %59.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการศาสนา 1100.00 %0.00 %73.58 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %21.97 %97.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %76.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %25.10 %85.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-57.56 %91.08 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %54.88 %89.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน680.00 %83.33 %-39.47 %76.67 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %11.45 %14.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการแพทย์ 2653.85 %53.85 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %21.30 %56.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %53.92 %56.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %37.87 %70.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %25.84 %66.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %8.27 %50.00 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %28.19 %77.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %9.99 %63.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %12.19 %77.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %59.23 %96.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %19.73 %87.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %51.93 %87.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %10.27 %45.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %54.57 %59.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %48.79 %88.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10895.24 %96.23 %30.46 %46.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0