ส่วนราชการ
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %40.09 %74.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %19.10 %82.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-17.85 %12.61 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %14.75 %50.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %16.08 %68.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %11.20 %79.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %18.96 %57.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %43.52 %78.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %14.23 %93.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %5.66 %52.76 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %54.43 %80.53 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %22.42 %93.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %72.17 %-30.48 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %-0.57 %13.36 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %5.88 %16.38 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กองทัพบก10080.00 %63.00 %31.85 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-16.82 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %25.72 %90.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-7.61 %84.79 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %39.29 %90.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-61.33 %91.88 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-34.44 %45.94 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-19.57 %35.01 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %59.88 %93.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %68.99 %85.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-74.29 %26.77 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-111.46 %79.38 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %70.38 %88.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %43.31 %73.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %12.40 %78.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %20.61 %51.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %56.40 %57.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %54.57 %64.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2339.13 %39.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %77.44 %81.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10894.44 %93.52 %-36.16 %61.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %15.48 %37.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-98.33 %14.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %56.99 %77.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-6.37 %59.48 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %23.63 %19.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %2.50 %52.12 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %82.91 %92.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %-6.56 %65.94 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %13.97 %68.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %28.75 %29.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %39.03 %72.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %15.95 %-78.40 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %74.95 %85.38 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %39.26 %-54.09 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %47.68 %53.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %10.08 %80.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเจ้าท่า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %28.47 %16.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-20.20 %79.40 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-9.92 %3.08 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.01.5
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %10.60 %56.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %30.83 %89.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %31.38 %35.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %33.57 %66.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %16.59 %35.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %47.93 %26.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %26.81 %10.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %17.40 %64.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %0.21 %66.84 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %52.97 %51.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %-2.78 %89.56 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %13.72 %71.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %83.00 %49.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %28.41 %61.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %76.30 %92.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %61.30 %90.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %71.50 %90.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %75.38 %60.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %31.44 %89.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %44.78 %80.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %41.88 %70.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการค้าภายใน2821.43 %25.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %28.65 %73.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %20.77 %72.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %18.02 %52.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %-8.41 %72.13 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %27.68 %42.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %8.99 %25.00 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %21.11 %17.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-49.96 %52.32 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %22.61 %23.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %18.32 %-31.04 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %56.21 %64.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %6.78 %49.56 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %97.64 %78.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %62.85 %69.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %49.08 %27.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %81.29 %56.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %8.51 %38.47 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %45.94 %6.98 %ผ่านไม่ผ่าน5.03.5
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %66.02 %77.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %18.40 %50.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %19.84 %43.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %35.39 %63.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %20.26 %71.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %8.62 %60.02 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %46.37 %92.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %55.76 %39.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %71.88 %44.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %32.61 %54.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %0.00 %64.02 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %27.91 %96.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %74.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %34.25 %81.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-50.18 %89.95 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %57.92 %91.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน633.33 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-98.94 %71.59 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %7.69 %16.98 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %52.05 %49.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 2676.92 %73.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %16.69 %62.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %51.38 %58.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-36.29 %81.05 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %8.87 %65.57 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %40.36 %71.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %11.39 %38.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %18.58 %71.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %10.06 %61.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %17.57 %89.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่580.00 %100.00 %13.12 %69.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %59.91 %98.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %17.57 %81.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %53.10 %88.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %10.50 %39.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %56.90 %34.86 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %50.49 %92.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %70.05 %97.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10890.48 %89.62 %31.79 %44.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-75.39 %66.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0