กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 133,416.94102,095.0023.5 %5.07,512.07948.3587.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี5,845.053,591.7938.5 %5.02,488.92644.5874.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)5,566.805,781.70-3.9 %0.02,051.88589.0071.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี5,250.774,113.8221.7 %5.02,472.491,406.0043.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา5,213.434,739.009.1 %4.51,933.70465.2075.9 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร6,186.926,024.802.6 %1.02,701.501,261.6053.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง5,168.783,977.0023.1 %5.02,093.42285.0086.4 %5.0
รวม 166,649 130,323 21.80 % 21,254 5,600 73.65 %