กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 164,550.14130,560.1920.7 %5.06,661.621,352.3579.7 %5.0
รวม 164,550 130,560 20.66 % 6,662 1,352 79.70 %