กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง212,473.08293,276.00-38.0 %0.011,057.7110,684.393.4 %1.5
รวม 212,473 293,276 -38.03 % 11,058 10,684 3.38 %