กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์1,022,823.60895,671.0012.4 %5.07,978.662,694.0266.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย10,644.5510,799.66-1.5 %0.012,622.16299.7597.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต23,969.4010,080.3057.9 %5.01,021.86431.0757.8 %5.0
รวม 1,057,438 916,551 13.32 % 21,623 3,425 84.16 %