กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 95,652.4556,917.0040.5 %5.05,670.462,026.3764.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์138,242.7053,407.0061.4 %5.03,921.49438.2288.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์55,575.7333,371.0040.0 %5.01,627.07981.7939.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์145,616.9478,804.0045.9 %5.06,337.882,102.9166.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์136,430.5543,012.0068.5 %5.02,699.551,624.8039.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์66,316.8434,775.0047.6 %5.03,468.65785.8677.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์148,585.3674,793.0049.7 %5.01,634.25789.3351.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์57,942.8048,875.9915.6 %5.02,492.041,246.1150.0 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์193,588.4574,411.0061.6 %5.05,058.971,094.4578.4 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์102,323.7551,076.0050.1 %5.01,563.321,004.1035.8 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา557,363.44321,023.0042.4 %5.05,629.161,532.0272.8 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง237,324.4876,436.1267.8 %5.06,910.15835.3587.9 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์274,059.88132,705.0051.6 %5.05,275.951,656.8068.6 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์172,445.9563,224.0063.3 %5.01,925.80765.6260.2 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา328,062.69243,588.0025.7 %5.04,167.081,474.7064.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์116,097.6081,753.0029.6 %5.04,745.00565.4288.1 %5.0
สถาบันราชานุกูล168,685.2365,641.0061.1 %5.02,319.44543.4076.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ26,596.026,530.0075.4 %5.01,991.09217.7389.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้4,177.940.000.0 %0.01,046.42110.9089.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์15,992.2410,521.0034.2 %5.03,001.47334.1188.9 %5.0
รวม 3,036,903 1,550,863 48.93 % 71,485 20,130 71.84 %