สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 239,118.44350,080.00-46.4 %0.058,951.3921,840.6163.0 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60873.5670.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 115,322.58137,527.00-19.3 %0.029,256.2615,509.2047.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 68,149.74131,853.00-93.5 %0.029,857.118,073.5573.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 54,123.3992,884.00-71.6 %0.06,459.449,194.18-42.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 27,197.2529,915.00-10.0 %0.07,680.495,309.5930.9 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)34,720.5924,711.0028.8 %5.06,882.325,903.4014.2 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 184,067.34156,289.0015.1 %5.045,380.904,226.0990.7 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 883,015.6963,205.3092.8 %5.021,276.115,387.5074.7 %5.0
กองวินัย(วน.) 17,038.157,409.0056.5 %5.02,642.14626.8176.3 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,506.1634,709.00-69.3 %0.02,785.73626.9077.5 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 155,258.4251,551.006.7 %3.011,288.3310,270.649.0 %4.5
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 3,160,433.801,805,219.0042.9 %5.02,513.292,020.9919.6 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 635,786.25370,122.0041.8 %5.01,899.3310,239.07-439.1 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,502.11378.9074.8 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0955.89999.86-4.6 %0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36742.1984.6 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,912.142,035.8565.6 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)8,610.622,745.0068.1 %5.01,535.491,864.79-21.4 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 35,427.6731,000.0012.5 %5.09,012.674,349.8151.7 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 60,062.84132,170.00-120.1 %0.08,658.183,490.2359.7 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 18,693.5113,000.0030.5 %5.04,069.362,247.8244.8 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,890.711,894.8634.5 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 14,722.6112,255.0016.8 %5.03,638.442,127.6241.5 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.501,068.2612.0 %5.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)21,351.1525,718.00-20.5 %0.04,642.89809.9782.6 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 100,177.6395,000.005.2 %2.515,087.954,929.5067.3 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00639.0474.0 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 37,705.0322,919.0039.2 %5.04,424.40864.9080.5 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,037.82388.3862.6 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,556.73654.3658.0 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 19,510.6211,381.0041.7 %5.03,135.752,831.499.7 %4.5
กองตำรวจสื่อสาร53,953.0083,281.31-54.4 %0.019,255.982,581.8586.6 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร40,135.1764,000.00-59.5 %0.07,990.961,279.0284.0 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.39,238.9229,593.0024.6 %5.022,916.271,363.8394.0 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 122,509.3326,131.20-16.1 %0.04,139.582,039.1950.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 296,306.6714,000.0085.5 %5.041,251.223,870.0690.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 314,182.084,310.4069.6 %5.01,572.57941.2640.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 416,150.708,752.0045.8 %5.01,354.183,410.18-151.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 512,380.564,503.8163.6 %5.01,675.721,772.82-5.8 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 615,766.878,235.9947.8 %5.06,115.441,975.9667.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร85,421.60115,000.00-34.6 %0.038,331.5668,627.59-79.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว20,343.8115,304.0024.8 %5.05,746.7812,887.90-124.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง26,230.6723,749.009.5 %4.55,818.426,232.40-7.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,366.3815,519.0010.6 %5.02,231.235,151.37-130.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 316,641.0512,712.0023.6 %5.02,627.935,908.37-124.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 416,146.313,437.0078.7 %5.02,659.227,546.30-183.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.8610,215.00-229.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,864.85-136.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 620,031.2220,290.00-1.3 %0.03,476.882,427.4030.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 717,116.2015,624.008.7 %4.04,524.655,539.04-22.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 816,878.0111,356.0032.7 %5.02,842.67123.3595.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 978,762.5554,823.0030.4 %5.03,026.3113,083.20-332.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ107,422.6394,956.2611.6 %5.048,095.87181,962.53-278.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)121,737.5019,343.6784.1 %5.010,596.755,301.2350.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ82,415.382,417.0597.1 %5.010,411.109,624.477.6 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 192,523.8956,787.6038.6 %5.028,376.2413,353.8752.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 226,307.099,114.0065.4 %5.06,570.276,130.106.7 %3.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 357,833.1944,318.0023.4 %5.019,297.257,726.7860.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,081.671,719.6617.4 %5.0
กองบังคับการปราบปราม27,220.198,000.0070.6 %5.08,090.1515,296.60-89.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค69,716.9326,898.2861.4 %5.06,857.672,168.1268.4 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม17,100.1919,401.00-13.5 %0.03,720.385,371.68-44.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี25,829.4618,322.1929.1 %5.015,433.025,918.3161.7 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,201.0223,516.0040.0 %5.021,168.301,831.4791.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 58,060.0730,000.0048.3 %5.012,679.417,248.5742.8 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ24,960.2113,734.4845.0 %5.05,128.501,829.6864.3 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี30,276.3713,509.0055.4 %5.01,789.49327.8881.7 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.32,933.7080,836.41-145.5 %0.02,519.0724,119.93-857.5 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.609,892.40-7.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.30,209.0038,518.00-27.5 %0.09,155.295,950.5235.0 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)12,603.638,104.0035.7 %5.01,845.45843.4254.3 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,845.451,298.8229.6 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.671,255.0323.4 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,626.352,735.5824.6 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง26,013.4953,736.00-106.6 %0.084,655.061,995.8397.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03572.0163.0 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,258.053,102.714.8 %2.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.21560.3367.8 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,221.523,009.6128.7 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.22,791.6517,424.0023.6 %5.06,645.393,909.6441.2 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,965.21305.3189.7 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.28,586.8823,000.0019.5 %5.05,000.921,424.1071.5 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.24,312.535,969.0075.4 %5.06,213.508,042.19-29.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 155,696.8872,797.22-30.7 %0.02,367.164,539.25-91.8 %0.0
บก.ตชด.ภาค 236,201.5936,962.09-2.1 %0.03,822.223,883.20-1.6 %0.0
บก.ตชด.ภาค 329,553.5522,130.8025.1 %5.075,098.096,002.4592.0 %5.0
บก.ตชด.ภาค 427,735.9212,609.1354.5 %5.05,061.064,472.8011.6 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.53,390.0524,652.0053.8 %5.06,322.8916,371.80-158.9 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.31,943.7813,123.0058.9 %5.06,240.813,784.4839.4 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.44,014.6415,128.7965.6 %5.010,532.088,924.1715.3 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี34,903.5616,974.9151.4 %5.03,747.44351.9890.6 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า14,482.9813,159.009.1 %4.5296.55123.0058.5 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง36,849.0765,266.00-77.1 %0.03,053.05943.1469.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1122,373.8022,808.0081.4 %5.052,883.07689.7398.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1018,570.1423,166.00-24.7 %0.066,259.271,106.3698.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 213,800.1715,000.66-8.7 %0.026,413.643,157.1488.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 340,650.0713,452.0066.9 %5.023,234.621,220.0094.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 492,930.3910,503.0088.7 %5.049,777.94734.7698.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 521,037.026,423.1569.5 %5.07,027.381,111.5084.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 54,523.2511,144.0079.6 %5.023,212.22367.6598.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 75,135.647,247.80-41.1 %0.02,699.71691.3674.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 886,279.227,339.0091.5 %5.052,223.90620.3898.8 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,750.3913,866.20-29.0 %0.06,878.221,701.2475.3 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน46,374.7266,440.00-43.3 %0.02,930.22856.5270.8 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา2,281.97650.0071.5 %5.0764.71228.0070.2 %5.0
รวม 8,274,095 5,231,032 36.78 % 1,267,132 692,970 45.31 %