สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน283,830.44253,000.0010.9 %5.06,902.371,054.6784.7 %5.0
รวม 283,830 253,000 10.86 % 6,902 1,055 84.72 %