สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการ รอบ 5 เดือน
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %42.89 %79.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %23.66 %85.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-22.38 %-14.41 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %19.25 %68.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %42.68 %74.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %11.83 %72.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %17.11 %84.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %25.69 %75.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %43.69 %81.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %14.26 %92.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %14.06 %55.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %49.74 %78.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %19.87 %95.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %19.93 %-11.22 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %10.41 %17.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10057.00 %51.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-10.82 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-13.07 %85.60 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %2.66 %89.43 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-52.70 %93.45 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-29.08 %86.49 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-12.03 %51.24 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %59.42 %93.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %66.61 %89.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-129.09 %-8.23 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-145.70 %76.95 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-31.44 %84.81 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %91.28 %92.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %47.48 %78.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %43.31 %78.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %55.61 %79.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %17.81 %59.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %20.73 %42.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %41.02 %70.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2347.83 %39.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %71.35 %77.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน108100.00 %99.07 %-25.16 %66.31 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %17.47 %52.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-58.84 %83.77 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %60.91 %82.37 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %4.02 %77.40 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %34.42 %-92.27 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %3.55 %-297.37 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน1.50.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %86.40 %92.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %71.83 %94.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %23.14 %68.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %20.72 %-32.91 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %42.38 %66.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %13.09 %-5.18 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %73.27 %87.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %46.68 %-36.03 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %52.12 %46.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %3.79 %84.13 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-24.43 %-950.71 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %25.30 %34.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-14.87 %90.70 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-88.70 %-11.14 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %3.89 %48.95 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %35.34 %93.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %34.77 %46.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %33.58 %73.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %18.67 %23.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %41.72 %10.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %18.95 %17.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %26.48 %59.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-0.01 %68.21 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %54.55 %58.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %7.33 %88.10 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %21.76 %73.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %76.65 %62.06 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %27.53 %66.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %41.43 %90.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %53.88 %95.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %65.42 %88.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %71.67 %65.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %35.37 %92.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %45.22 %83.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %44.20 %76.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %22.00 %75.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน2839.29 %39.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %35.39 %84.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %13.69 %77.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %-4.69 %70.70 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %10.52 %80.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %79.24 %93.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %40.14 %51.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %6.78 %34.28 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %39.29 %18.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-48.37 %56.57 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %85.71 %28.16 %37.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %18.50 %15.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %57.78 %33.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %3.72 %59.65 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %90.19 %57.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %66.06 %74.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %40.97 %75.97 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %72.07 %71.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 988.89 %88.89 %33.86 %54.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %42.53 %10.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %66.07 %85.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %14.99 %55.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %29.83 %-10.17 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %40.40 %80.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %1.69 %79.66 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %10.31 %65.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %53.89 %91.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %49.75 %50.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %5.82 %62.04 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %28.35 %65.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %98.26 %73.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 6698.48 %100.00 %36.77 %97.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.42 %89.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.59 %75.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %38.49 %84.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-77.83 %76.13 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-23.30 %88.82 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %5.16 %91.99 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %53.80 %90.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6100.00 %100.00 %2.30 %74.68 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-120.28 %76.84 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %9.60 %20.27 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %54.04 %52.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %22.29 %67.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %32.53 %69.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %51.76 %66.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-7.26 %86.28 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %11.55 %77.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %46.96 %72.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %36.39 %46.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %12.05 %52.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %30.10 %77.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %9.59 %68.25 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %33.41 %92.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %18.98 %79.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %63.18 %93.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %27.98 %89.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %56.44 %89.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %17.58 %37.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %52.86 %42.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %55.70 %91.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %72.73 %96.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 108100.00 %100.00 %36.81 %44.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-65.33 %80.81 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0