สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการ รอบ 9 เดือน
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %40.40 %79.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %20.16 %83.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-22.77 %-6.33 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %20.31 %66.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %41.22 %75.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %10.99 %74.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %12.38 %82.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %22.25 %71.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %41.26 %82.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %16.69 %94.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %12.59 %57.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %51.84 %78.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %21.66 %95.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %74.13 %-42.01 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %13.60 %3.61 %ผ่านไม่ผ่าน5.01.5
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %10.87 %16.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10064.00 %56.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-7.19 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %33.56 %89.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-12.21 %85.39 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %38.92 %89.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-44.43 %93.41 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 8498.70 %97.62 %-28.33 %86.73 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-11.67 %45.28 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %68.19 %88.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-38.31 %-1.22 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-122.07 %78.52 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-44.19 %81.56 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %89.63 %91.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %46.25 %78.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %34.64 %78.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %16.92 %59.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %24.19 %53.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %43.02 %72.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2343.48 %47.83 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %72.50 %78.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10889.81 %89.81 %-18.82 %64.38 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %15.48 %51.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-66.00 %73.89 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %59.73 %82.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %0.95 %74.48 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %30.04 %-1.74 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %1.45 %-137.08 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.50.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %78.32 %92.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %50.00 %71.55 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %20.61 %70.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %21.96 %-4.45 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %43.96 %66.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %12.87 %-31.22 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %75.08 %85.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %44.41 %7.41 %ผ่านไม่ผ่าน5.03.5
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %54.42 %47.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %5.33 %83.89 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-3.18 %33.40 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %24.72 %30.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-21.61 %88.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-1.71 %-5.77 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %12.72 %50.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %33.28 %92.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %31.02 %37.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %33.32 %72.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %15.35 %23.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %43.48 %12.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %19.46 %16.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %25.20 %66.11 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-1.96 %66.43 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %53.69 %58.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %6.01 %89.25 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %18.17 %73.49 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %80.73 %60.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %96.43 %18.77 %65.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ10.00 %100.00 %0.00 %91.73 %-ผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %55.67 %94.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %66.49 %88.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %72.43 %65.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %34.46 %92.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %46.58 %83.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %44.62 %76.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ1100.00 %100.00 %21.19 %73.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าภายใน2864.29 %57.14 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %35.03 %84.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %13.93 %76.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %6.69 %78.65 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า1100.00 %100.00 %78.61 %93.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %39.11 %53.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %10.02 %30.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %34.89 %21.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-47.63 %58.53 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย785.71 %71.43 %28.29 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %24.96 %3.02 %ผ่านไม่ผ่าน5.01.5
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %58.32 %39.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %5.60 %63.83 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %91.25 %56.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %65.64 %73.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %27.16 %67.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %80.85 %69.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 988.89 %88.89 %33.84 %51.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %43.27 %11.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %67.38 %83.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %18.79 %59.81 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %24.94 %9.22 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.5
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %40.56 %80.34 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %7.54 %78.82 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %22.13 %63.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %45.77 %91.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %52.85 %50.01 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %10.72 %59.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %28.19 %63.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %88.56 %71.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %32.92 %96.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.18 %90.51 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.71 %77.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %36.84 %86.08 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ1100.00 %100.00 %-80.92 %68.61 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-21.29 %89.46 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-17.90 %92.26 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %55.68 %90.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน683.33 %83.33 %-35.39 %76.56 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-120.94 %74.93 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %7.26 %19.96 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %19.28 %67.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %28.78 %64.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %49.60 %64.56 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์366.67 %66.67 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %10.54 %75.20 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %44.14 %73.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 2100.00 %100.00 %31.22 %50.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %11.33 %52.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %26.95 %75.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %10.26 %64.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %24.40 %91.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %15.97 %79.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %61.66 %94.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %24.15 %89.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %54.90 %89.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %14.39 %37.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %51.13 %39.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %52.55 %91.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10897.62 %99.06 %35.07 %44.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-64.47 %77.31 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0