สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการ รอบ 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม 2561)
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %37.60 %78.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %15.29 %81.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-23.39 %-9.37 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.50.5
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %18.82 %60.73 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %10.99 %74.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %6.62 %80.65 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %17.98 %66.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %38.52 %82.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %13.42 %95.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %7.88 %59.28 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค1100.00 %100.00 %53.63 %77.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %22.30 %94.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร1100.00 %100.00 %72.64 %-35.08 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %2.80 %20.71 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %6.98 %17.16 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กองทัพบก10080.00 %61.00 %38.50 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-9.34 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %100.00 %30.93 %90.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-12.61 %84.26 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %39.08 %89.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-45.16 %93.16 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-30.12 %80.02 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-14.11 %37.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 1100.00 %100.00 %56.12 %93.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 1100.00 %100.00 %69.15 %86.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-74.79 %14.09 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-103.45 %80.28 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมการกงสุล 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %83.19 %90.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา1100.00 %100.00 %44.16 %76.75 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %17.01 %79.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %15.42 %58.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %34.19 %62.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %47.07 %70.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2339.13 %39.13 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %74.48 %81.02 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10893.52 %92.59 %-41.11 %61.63 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %12.28 %47.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-80.51 %48.17 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %57.98 %82.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง1100.00 %100.00 %-3.61 %64.35 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %23.35 %7.90 %ผ่านไม่ผ่าน5.03.5
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %100.00 %-0.75 %62.09 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %83.92 %92.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %66.77 %93.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %15.94 %72.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %24.06 %30.48 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %43.05 %66.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %13.43 %-56.90 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %75.46 %84.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %40.81 %-15.40 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %50.59 %47.21 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %4.87 %82.99 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมเจ้าท่า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %22.89 %23.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-29.14 %83.93 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-8.02 %1.00 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.50.5
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %11.80 %54.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %29.40 %91.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %26.99 %26.79 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.86 %70.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %11.58 %25.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %45.42 %17.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %20.77 %13.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %20.16 %70.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %0.25 %64.33 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %52.50 %55.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %1.32 %89.61 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %12.67 %72.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %84.78 %55.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %13.58 %64.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %74.36 %91.59 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %57.29 %92.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %67.73 %89.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %72.83 %64.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %32.76 %93.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %47.23 %83.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %100.00 %43.67 %75.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการค้าต่างประเทศ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมการค้าภายใน2821.43 %25.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %32.70 %80.93 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %14.50 %74.41 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %10.31 %65.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %-2.61 %74.37 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %35.02 %53.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %11.18 %25.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %26.73 %22.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-49.33 %59.41 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7100.00 %100.00 %21.95 %37.95 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %21.06 %-14.01 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.5
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %57.43 %53.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %4.29 %64.06 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %93.53 %59.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %63.95 %72.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %15.59 %38.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %79.76 %64.26 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 9100.00 %100.00 %22.44 %41.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %52.35 %11.98 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %67.53 %80.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %20.28 %62.65 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %18.30 %35.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %36.53 %73.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %13.81 %76.96 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %25.25 %59.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %45.52 %92.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %54.97 %46.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %38.16 %54.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %28.21 %57.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %0.00 %74.69 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมศิลปากร 66100.00 %100.00 %31.44 %96.87 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.84 %78.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %32.44 %86.43 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-58.86 %91.91 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %56.86 %90.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน633.33 %33.33 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-117.41 %72.22 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %5.08 %18.24 %ไม่ผ่านผ่าน2.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %52.92 %46.10 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 2676.92 %73.08 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %21.49 %58.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %48.61 %60.88 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-29.53 %83.26 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %8.44 %70.57 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมสุขภาพจิต 20100.00 %100.00 %39.74 %72.77 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %9.21 %49.31 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %22.36 %73.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %9.60 %60.89 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %11.02 %90.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่580.00 %100.00 %11.23 %76.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %59.30 %96.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %18.31 %87.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %52.36 %88.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %10.29 %39.22 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %50.73 %39.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %48.54 %91.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %68.43 %97.27 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10890.48 %89.62 %29.55 %44.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-68.90 %71.26 %ไม่ผ่านผ่าน0.55.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0