จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,929.631,655.0043.5 %5.0414.35102.8075.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี4,065.245,496.78-35.2 %0.0796.00156.2080.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,478.591,591.0054.3 %5.0604.5462.2689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี20,191.2818,240.049.7 %4.53,571.07960.1873.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค8,104.662,183.0073.1 %5.0252.6856.7677.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ5,240.681,070.0079.6 %5.0267.2953.1780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง5,208.57406.0092.2 %5.0294.6670.5876.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,911.991,323.0073.1 %5.0227.2734.1585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง4,372.291,184.0072.9 %5.0186.3634.2481.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,070.36174.0095.7 %5.0175.7343.7075.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,378.11604.0086.2 %5.0184.3367.4663.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี8,056.401,690.0079.0 %5.0317.7798.8968.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย6,700.801,232.0081.6 %5.0343.5236.2789.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก5,211.711,173.0077.5 %5.0316.8276.1076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้6,470.501,005.0084.5 %5.0158.4152.6066.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง4,210.991,161.0072.4 %5.0158.7254.8065.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน6,508.89442.0093.2 %5.0191.7739.4879.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,240.886,102.00-16.4 %0.01,138.30677.3540.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,787.871,814.00-1.5 %0.0851.75211.8575.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,792.591,130.0076.4 %5.0585.53390.6433.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,179.03930.0070.7 %5.0509.50410.9819.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,072.702,888.0029.1 %5.0794.693,015.90-279.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,354.005,683.44-141.4 %0.0457.65727.61-59.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,305.024,108.0022.6 %5.01,270.07989.8022.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)4,416.175,069.00-14.8 %0.0813.69745.418.4 %4.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี9,129.0069,892.84-665.6 %0.01,365.22427.3768.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,163.239,960.102.0 %1.02,746.85118.7595.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)4,505.907,015.74-55.7 %0.01,536.01320.6879.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,573.173,155.0011.7 %5.0787.61341.8456.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 28,112.028,433.27-4.0 %0.03,015.091,325.2556.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,606.759,126.845.0 %2.52,898.67408.5085.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,358.011,411.0067.6 %5.0661.5694.5185.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,694.342,284.0038.2 %5.0509.43545.11-7.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,721.331,855.0050.2 %5.0756.72371.5350.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี5,091.255,384.00-5.8 %0.01,308.101,610.79-23.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี6,770.363,716.0045.1 %5.0813.70715.7812.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,200.793,158.0024.8 %5.0718.61286.1160.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,642.5012,828.54-33.0 %0.01,650.6152.4796.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,486.181,800.0048.4 %5.0623.53116.0081.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,940.263,095.0021.5 %5.0800.73370.5053.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี5,162.722,608.0049.5 %5.01,060.931,329.04-25.3 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,867.103,779.0022.4 %5.01,041.88513.9550.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี7,282.494,611.0036.7 %5.0680.5935.4994.8 %5.0
สพ.สระบุรี15,511.1610,809.0030.3 %5.0590.85544.607.8 %3.5
เรือนจำจังหวัดสระบุรี65,429.4854,120.1717.3 %5.0999.87512.7348.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,474.071,218.0050.8 %5.0357.30270.5524.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,788.305,971.90-3.2 %0.0813.69490.2239.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,747.282,920.0022.1 %5.0718.61507.8929.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,098.157,730.58-8.9 %0.01,498.30403.7573.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,665.382,396.0034.6 %5.0775.690.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี4,174.876,506.34-55.8 %0.0699.59428.2938.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 152,479.0319,848.6662.2 %5.0973.91644.9533.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒44,461.7815,256.3265.7 %5.01,516.69828.6745.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,252.115,104.0054.6 %5.0327.35361.77-10.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี88,778.9387,946.000.9 %0.51,473.12976.8833.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก33,088.3717,484.0047.2 %5.0760.051,101.73-45.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี69,792.0538,333.0045.1 %5.0731.03966.63-32.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์27,969.8247,741.00-70.7 %0.0813.651,416.44-74.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี27,823.6327,464.001.3 %0.5645.08877.04-36.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี50,506.6018,970.0062.4 %5.0617.20430.2830.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค61,474.8317,580.0071.4 %5.0571.22631.85-10.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี11,167.3021,652.56-93.9 %0.01,692.681,517.4810.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,540.8014,675.98-39.2 %0.03,532.181,722.0251.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,661.1919,747.0023.0 %5.01,054.21857.8518.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 7,259.925,077.0030.1 %5.01,003.88965.233.9 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,144.081,525.2051.5 %5.0561.58318.9243.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี40,956.2713,144.0067.9 %5.03,439.874,306.70-25.2 %0.0
รวม 916,812 685,688 25.21 % 64,026 39,236 38.72 %