จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,841.47613.0087.3 %5.0401.8135.7091.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,885.585,619.8252.7 %5.061.64160.63-160.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,608.332,835.0021.4 %5.0539.60159.4170.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,085.9651.0098.3 %5.0350.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 548,859.9856,214.00-15.1 %0.09,230.741,057.1888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,964.171,155.4576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 223,572.1914,951.1636.6 %5.03,586.241,105.3369.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,104.0937,540.80-43.8 %0.04,172.071,102.9573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 18,150.112,441.0070.0 %5.0366.8859.8583.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,275.291,173.0083.9 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 16,224.512,122.0065.9 %5.0392.5842.8489.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,402.0582.0094.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,575.23658.0091.3 %5.0222.9557.0274.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ5,306.231,364.0074.3 %5.02,770.2647.5098.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,944.590.000.0 %0.5442.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง7,235.421,518.0079.0 %5.0398.32106.4173.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,240.40209.0095.1 %5.0313.04105.1766.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม5,997.321,435.0076.1 %5.0296.5927.7990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0346.7549.0685.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 24,258.981.00100.0 %5.0266.3694.5864.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง7,174.091,230.0082.9 %5.0310.1148.4584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่11,569.03690.0094.0 %5.0352.2960.6082.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 23,520.107,988.64-126.9 %0.0647.011,356.60-109.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,679.188,017.507.6 %3.52,303.18819.8564.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,560.502,501.0045.2 %5.01,027.87859.2716.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,654.703,969.0014.7 %5.01,105.34311.6071.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,204.801,963.0062.3 %5.0670.33699.09-4.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,615.384,316.406.5 %3.0879.07559.5736.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,896.461,444.0050.1 %5.0534.86599.62-12.1 %0.0
สำนักชลประทานที่ 917,495.1843,949.00-151.2 %0.05,866.725,555.605.3 %2.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 24,030.471,914.0052.5 %5.01,457.30304.0079.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,292.511,653.0049.8 %5.0460.881,017.99-120.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,966.522,487.0049.9 %5.01,238.45529.6257.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,867.407,025.1220.8 %5.01,860.972.8599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,038.061,678.0017.7 %5.0406.33297.3926.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี5,045.163,132.0037.9 %5.0801.09222.9372.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,433.403,009.0012.4 %5.0403.9720.2495.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,940.313,095.0037.4 %5.01,761.392,461.08-39.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี11,336.6028,877.00-154.7 %0.01,789.9294.3994.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,153.4413,283.3637.2 %5.03,465.324,575.20-32.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,474.477,982.00-23.3 %0.01,602.661,349.0015.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,712.377,749.83-35.7 %0.0946.101,409.88-49.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,167.652,388.8942.7 %5.0838.94322.9161.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)7,715.2114,099.66-82.8 %0.02,674.432,867.90-7.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,987.881,847.0053.7 %5.0820.1056.0593.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,276.191,885.2042.5 %5.0577.08354.2938.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,369.102,699.5119.9 %5.0437.84469.61-7.3 %0.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี6,122.6324,669.00-302.9 %0.01,311.91257.3180.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี3,844.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0507.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,572.65796.0077.7 %5.0546.0342.7092.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี3,382.1631,417.97-828.9 %0.0508.88162.3068.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,454.881,919.0044.5 %5.0682.61470.8531.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,250.023,021.0042.5 %5.0934.20450.3051.8 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี2,802.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0443.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 9,264.736,969.6624.8 %5.02,740.721,296.5652.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,639.116,760.00-45.7 %0.0934.2070.4292.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 89,845.0016,349.0081.8 %5.0766.48541.5129.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี18,612.489,005.0051.6 %5.0835.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา92,197.9780,306.3412.9 %5.01,441.612,624.95-82.1 %0.0
รจก.ชลบุรี 256,469.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,283.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.ชลบุรี 39,250.6721,872.2044.3 %5.0653.15326.4350.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,712.0712,632.0019.6 %5.02,602.581,506.0042.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,894.391,162.0059.9 %5.0190.16186.202.1 %1.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,321.057,831.56-23.9 %0.01,645.321,476.3210.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบ29,836.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ704.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,314.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0936.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชลบุรี8,532.042,601.0069.5 %5.01,827.95704.6861.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,458.562,597.0024.9 %5.0636.481,061.15-66.7 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี1,618.736,536.90-303.8 %0.0596.11520.9812.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,156.406,613.2727.8 %5.0874.21416.2052.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)15,129.6511,214.9025.9 %5.0943.07191.8079.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 316,801.858,217.1251.1 %5.0571.32566.110.9 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1311,986.4418,604.3294.0 %5.0940.71687.8826.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 231,729.8311,136.0064.9 %5.01,159.09823.7228.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,807.912,209.9721.3 %5.0286.0882.9571.0 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี51,588.4113,412.6974.0 %5.0332.92720.10-116.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)25,695.1433,433.74-30.1 %0.0570.76895.50-56.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม28,981.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0624.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี69,994.9739,632.0043.4 %5.01,367.362,357.10-72.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ70,781.7791,513.38-29.3 %0.0900.201,941.45-115.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี88,466.1852,202.0041.0 %5.0481.101,159.97-141.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,629.5727,342.00-11.0 %0.0834.161,366.09-63.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี19,429.6726,558.85-36.7 %0.01,306.961,302.550.3 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี6,645.9919,748.57-197.2 %0.02,411.392,635.93-9.3 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี21,923.2333,499.00-52.8 %0.01,188.9246.5196.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,222.651,070.0066.8 %5.0575.38408.2329.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี21,107.1018,144.0014.0 %5.0838.31131.4984.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,554.545,989.82-7.8 %0.0991.25890.1710.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,577.2916,116.00-145.0 %0.02,270.70819.8063.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,437.143,400.8023.4 %5.0993.20425.6057.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,418.245,584.00-3.1 %0.01,459.9438.4097.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี2,966.481,797.0039.4 %5.0390.33349.9710.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 233,096.1729,984.569.4 %4.510,259.366,453.9837.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี44,888.3719,472.3156.6 %5.05,185.776,020.27-16.1 %0.0
รวม 1,561,963 1,043,044 33.22 % 119,448 75,119 37.11 %