จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,609.02864.0066.9 %5.0122.36124.50-1.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,221.253,540.5056.9 %5.054.1068.25-26.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง3,555.4014,208.19-299.6 %0.0150.2317.8388.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,188.5181.0097.5 %5.0436.30366.9115.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,143.182,601.0037.2 %5.0643.03177.8772.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง35,339.0133,665.004.7 %2.03,741.331,998.6146.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,991.171,398.0065.0 %5.0328.71114.8265.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,424.00930.0079.0 %5.0177.8567.5062.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4030.4088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,832.58412.0089.3 %5.0137.8860.6456.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,920.93926.0081.2 %5.0204.0932.9683.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,509.701,687.0069.4 %5.0370.12107.1171.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา445.07518.00-16.4 %0.0311.9176.2175.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 15,193.28807.0084.5 %5.0225.3261.6072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง5,075.391,151.0077.3 %5.0214.9258.0973.0 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,656.747,197.6325.5 %5.01,620.05135.9091.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,965.982,238.0054.9 %5.02,043.99885.4556.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,822.691,574.0044.2 %5.0727.15231.6468.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง4,904.322,379.0051.5 %5.0432.22269.0237.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,144.062,262.0045.4 %5.0906.17279.8769.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,719.551,140.0075.8 %5.0584.61270.1553.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง5,358.051,353.0074.7 %5.0565.66702.05-24.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,619.653,764.5943.1 %5.01,193.19920.8722.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,912.7720.7299.6 %5.01,724.891.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง2,488.512,881.00-15.8 %0.0458.86252.7444.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง24,718.501,970.0092.0 %5.08,989.75862.6190.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,792.961,357.0064.2 %5.0430.13169.9360.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง93,349.5020,573.0078.0 %5.035,305.02547.8698.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,460.352,432.0045.5 %5.0907.95622.2531.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,385.821,055.0068.8 %5.0641.7273.2188.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,197.63951.0070.3 %5.0546.64592.93-8.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง3,355.332,611.0022.2 %5.0603.49166.4072.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยอง58,432.5844,819.9523.3 %5.024,838.012,592.5489.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง7,808.745,520.0029.3 %5.0975.20676.3030.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,700.031,597.0056.8 %5.0497.11105.4878.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง11,976.5812,561.70-4.9 %0.01,477.53105.9192.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง2,903.201,494.0048.5 %5.0451.56357.9220.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง30,134.053,657.0087.9 %5.011,214.62432.9896.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง1,792.742,151.00-20.0 %0.0627.53437.3930.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,951.494,701.0032.4 %5.01,117.12500.8155.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,669.413,068.0434.3 %5.0735.0236.6495.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง24,648.8023,100.006.3 %3.0631.59650.59-3.0 %0.0
สพ.ระยอง112,886.0911,355.8989.9 %5.0376.17397.09-5.6 %0.0
รจก.ระยอง 147,954.5699,212.5932.9 %5.01,963.462,823.49-43.8 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 98,088.2213,672.0086.1 %5.0996.11126.0087.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง4,662.698,065.36-73.0 %0.0413.50203.9750.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง4,934.949,269.76-87.8 %0.01,117.12502.5555.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,917.542,698.00-40.7 %0.0888.93459.9048.3 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,273.5412,524.00-35.1 %0.01,573.511,092.1930.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง3,042.561,410.0053.7 %5.0546.64134.5175.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง8,129.345,244.9435.5 %5.0522.28512.161.9 %0.5
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,104.596,873.17-121.4 %0.0569.5871.7787.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 247,933.0010,130.0078.9 %5.01,115.411,480.70-32.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 130,498.5619,637.5135.6 %5.01,532.701,530.700.1 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,496.253,142.8710.1 %5.0259.09162.5037.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด28,729.5840,858.00-42.2 %0.0689.65861.89-25.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย35,302.7723,972.9332.1 %5.0803.281,273.05-58.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง26,860.9233,720.00-25.5 %0.0659.17480.8027.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง18,783.0713,664.0027.3 %5.0603.20658.18-9.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง103,252.09104,624.00-1.3 %0.01,847.891,035.8143.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,652.1624,563.04-269.2 %0.01,549.172,287.65-47.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,445.254,478.00-0.7 %0.01,041.06619.3240.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง491.20228.7053.4 %5.0356.48140.3260.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง29,919.1415,967.6046.6 %5.06,096.799,196.76-50.8 %0.0
รวม 1,160,677 686,530 40.85 % 133,150 42,296 68.23 %