จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 783,430.2433,948.0059.3 %5.0325.63298.778.2 %4.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,691.191.00100.0 %5.0456.89120.4773.6 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5434.2682.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี25,746.9618,509.0028.1 %5.065.0257.6111.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,077.932,161.0029.8 %5.0609.0248.9792.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,929.8625.0099.1 %5.0551.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี35,073.5614,264.0059.3 %5.02,814.881,041.7063.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม4,144.50527.0087.3 %5.0195.6753.2572.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,376.27561.0087.2 %5.0369.1953.0585.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,995.49531.0086.7 %5.0189.4655.4670.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,589.67391.0089.1 %5.0306.6151.2083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี7,079.781,240.0082.5 %5.0280.6552.6081.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,663.90711.0084.8 %5.0204.7151.1375.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง4,494.45588.0086.9 %5.0267.8953.2080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,884.04461.0088.1 %5.0380.2652.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม4,028.13684.0083.0 %5.0253.2351.3579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,997.79219.0094.5 %5.0215.6853.2975.3 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,195.146,091.001.7 %0.51,057.86455.4856.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,923.752,373.0339.5 %5.0710.84304.3757.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,748.92860.0068.7 %5.0502.19251.0950.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,731.57542.0080.2 %5.0382.68639.03-67.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,421.742,908.0034.2 %5.0761.58930.16-22.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,300.681,239.0062.5 %5.0704.10212.2569.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,334.462,050.0012.2 %5.0475.91592.65-24.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,358.923,198.0026.6 %5.0808.911,078.86-33.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี4,140.264,105.420.8 %0.5989.34560.9643.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,260.563,270.0037.8 %5.01,487.82311.9479.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,747.851,858.0050.4 %5.0875.2441.5295.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,940.9211,362.79-43.1 %0.01,578.84391.9475.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,575.661,410.0060.6 %5.0799.181,168.79-46.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,530.961,155.0067.3 %5.0913.2819.2297.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,960.68575.0080.6 %5.0570.99246.5256.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,994.534,675.00-17.0 %0.0951.31404.7057.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ12,665.7226,114.00-106.2 %0.03,177.452,280.8828.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,669.547,345.00-57.3 %0.01,141.470.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,618.331,762.0051.3 %5.0761.15198.7373.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,707.448,779.00-86.5 %0.01,160.48160.6986.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,255.601,867.0056.1 %5.0628.04266.2257.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,963.752,706.0031.7 %5.0951.21410.1856.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,909.192,168.0063.3 %5.0875.24161.5081.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,597.942,142.0053.4 %5.01,236.55210.1683.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,232.502,623.0018.9 %5.0647.0544.6193.1 %5.0
สพ.จันทบุรี12,132.317,746.0036.2 %5.0429.30499.03-16.2 %0.0
รจจ.จันทบุรี 59,249.7371,555.00-20.8 %0.0854.48471.3944.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 13,003.0113,566.00-4.3 %0.0478.57610.26-27.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,003.772,875.004.3 %2.0513.9446.1391.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี5,201.314,200.0019.3 %5.01,237.82551.3955.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,855.041,900.0033.5 %5.0685.08409.0240.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,203.592,904.0044.2 %5.01,046.39354.7066.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,463.192,379.0031.3 %5.0780.160.9599.9 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,147.413,779.00-20.1 %0.0628.04319.7549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)7,691.665,981.2822.2 %5.01,949.11735.4862.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 124,094.8118,005.1025.3 %5.01,969.89383.3580.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 216,646.0610,187.2538.8 %5.01,526.07346.2677.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,954.854,862.50-23.0 %0.0403.36479.62-18.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,995.4410,875.6150.6 %5.0725.62501.6030.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว10,015.878,645.2513.7 %5.0761.33296.7061.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี71,004.2966,938.005.7 %2.51,431.74751.4047.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม24,907.1810,200.0059.0 %5.0698.14270.9061.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี46,014.7726,250.0043.0 %5.01,708.492,237.93-31.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,319.552,661.0019.8 %5.0704.10236.1866.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,723.211,064.0060.9 %5.0475.91189.8060.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี131,081.9517,702.8786.5 %5.052,525.882,576.8995.1 %5.0
รวม 780,699 472,276 39.51 % 103,362 25,741 75.10 %