จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,347.40763.0077.2 %5.0349.05106.0469.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,673.1410,567.9051.2 %5.054.80104.42-90.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,900.337,842.50-60.0 %0.069.3260.0113.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,200.242,086.0034.8 %5.0577.2435.4193.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,366.761.00100.0 %5.0570.600.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,860.6912,092.0023.8 %5.01,699.18795.1553.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ4,037.04775.0080.8 %5.0150.7267.7455.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง7,165.76382.0094.7 %5.0204.5853.1174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,660.411.00100.0 %5.0257.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,511.17542.0088.0 %5.0311.9369.6777.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,958.70427.0089.2 %5.0222.7143.1980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร4,018.59427.0089.4 %5.0331.2568.4079.4 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,278.7712,710.50-23.7 %0.01,335.75596.6555.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,360.183,240.2925.7 %5.01,017.151,018.40-0.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,732.95580.0078.8 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,961.691,969.0050.3 %5.0596.25749.18-25.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด5,574.791,545.0072.3 %5.0805.43351.9656.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,192.55530.0083.4 %5.02,520.65326.9687.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,242.531,479.0065.1 %5.0634.29583.758.0 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด7,702.771,397.0081.9 %5.01,090.671,573.68-44.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,767.313,221.00-82.3 %0.0403.12648.12-60.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด4,117.031,183.0071.3 %5.0995.59805.7319.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,237.482,679.6017.2 %5.0544.36498.968.3 %4.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,125.9913,269.81-158.9 %0.01,014.61151.2385.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,469.941,212.0017.5 %5.0691.33490.2429.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,471.72744.0078.6 %5.0691.33104.4684.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด4,788.401,028.0078.5 %5.0463.14448.403.2 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,530.463,614.62-2.4 %0.0691.33173.4774.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,590.3228,469.00-520.2 %0.01,052.641,850.25-75.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,678.254,955.00-195.2 %0.0610.741,187.50-94.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,681.812,819.0623.4 %5.0482.1657.0088.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,924.114,582.99-16.8 %0.0660.3461.9790.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,122.401,116.0064.3 %5.0501.17561.29-12.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,389.034,031.00-18.9 %0.0685.04443.1035.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,253.291,694.0047.9 %5.0342.29486.43-42.1 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,198.521,841.0042.4 %5.0526.25317.2139.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด2,938.013,083.87-5.0 %0.0183.122,928.85-1,499.4 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,250.682,966.008.8 %4.0710.95363.1948.9 %5.0
สกข.จังหวัดตราด 4,765.715,648.00-18.5 %0.0184.75347.17-87.9 %0.0
เรือนจำจังหวัดตราด 544,711.7536,008.8993.4 %5.0592.351,495.76-152.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,630.91753.0071.4 %5.0349.05178.0149.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,925.832,135.0064.0 %5.01,147.72249.8578.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,240.221,029.0068.2 %5.0596.25203.2965.9 %5.0
สปส.จ.ตราด4,994.273,038.0039.2 %5.0786.41563.2528.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,161.201,341.0057.6 %5.0558.22109.9280.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,248.471,928.7454.6 %5.0380.73269.0029.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด13,056.9613.7099.9 %5.01,332.20533.0160.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่11,714.057,101.0039.4 %5.0562.26433.8822.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,933.9810,977.7042.0 %5.0561.75387.4231.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด126,952.9019,919.7384.3 %5.0973.231,417.40-45.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,680.0015,293.64-99.1 %0.01,302.751,360.66-4.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,229.922,533.6021.6 %5.0472.24645.71-36.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,678.67819.3069.4 %5.0200.25282.65-41.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,520.3912,068.0038.2 %5.03,550.443,335.486.1 %3.0
รวม 961,726 262,475 72.71 % 37,682 29,995 20.40 %