จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา835.64715.0014.4 %5.0296.69215.8327.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,813.253,431.1010.0 %5.0547.32107.6980.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,275.311,399.0057.3 %5.0601.7646.2592.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,694.912,856.0022.7 %5.0715.862.8599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา26,004.1525,295.752.7 %1.04,100.701,333.4567.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,547.861,002.0078.0 %5.0265.64105.2660.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน808.03204.0074.8 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง5,327.321,898.0064.4 %5.0335.47104.4668.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น4,046.93480.0088.1 %5.0219.780.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ4,312.18323.0092.5 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,442.74741.0083.3 %5.0215.1053.2975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,781.41994.0079.2 %5.0311.6959.9280.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต4,384.60746.0083.0 %5.0369.12175.1052.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,784.861,010.0078.9 %5.0219.8844.2279.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,610.451,689.0063.4 %5.0190.6560.4168.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,331.483,209.0025.9 %5.0750.87660.4312.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา5,194.593,176.0038.9 %5.0867.98555.5336.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,481.692,724.0021.8 %5.0677.82189.0172.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,833.271,231.0067.9 %5.0582.74455.5521.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,380.685,967.00-10.9 %0.01,871.551,260.5932.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,141.554,147.00-0.1 %0.0867.98970.90-11.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,241.442,580.00-15.1 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,803.202,564.0046.6 %5.01,172.27861.8826.5 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา32,056.935,355.0083.3 %5.011,555.51371.9096.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา8,438.489,616.42-14.0 %0.01,229.29518.8157.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,817.812,265.00-24.6 %0.0631.60377.1040.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,722.421,103.0070.4 %5.0734.870.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,028.971,930.0036.3 %5.0506.68258.0349.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,838.663,847.00-0.2 %0.0810.94324.2060.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,679.1825,178.00-438.1 %0.01,020.111,406.44-37.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา3,790.395,441.00-43.5 %0.0791.92495.5537.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,834.411,324.0065.5 %5.0772.90209.6272.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,572.6811,885.04-113.3 %0.01,457.4859.3195.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,272.832,666.0049.4 %5.0906.02580.6835.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,632.751,207.0066.8 %5.0696.84211.1569.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,455.062,458.0054.9 %5.01,209.83429.8164.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา4,279.423,644.0014.8 %5.0715.86106.7385.1 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา12,073.063,403.0071.8 %5.0734.87268.8563.4 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 77,495.7861,428.5820.7 %5.01,181.31644.5845.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา9,911.781,166.0088.2 %5.0610.02134.0078.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,785.864,772.7338.7 %5.01,156.45451.2461.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,975.561,288.0074.1 %5.0791.92326.3458.8 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา10,304.6416,413.20-59.3 %0.01,761.271,273.2327.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,415.141,737.0049.1 %5.0411.11200.7951.2 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา4,768.957,238.18-51.8 %0.0742.421,748.66-135.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)18,194.786,074.8066.6 %5.01,963.77265.6386.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 122,542.1421,605.614.2 %2.0955.76491.9448.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2ไม่ครบ9,478.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ845.68ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,712.994,100.63-139.4 %0.0319.20171.0046.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา19,107.5112,953.6132.2 %5.0674.17532.9420.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม67,164.5126,940.2059.9 %5.0736.061,470.85-99.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 33,340.5925,630.4023.1 %5.0868.66611.3229.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา65,008.4944,702.0031.2 %5.01,309.17901.0631.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา101,966.1833,584.0067.1 %5.0808.19130.5083.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,801.5115,632.2128.3 %5.0673.131,429.06-112.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง35,721.7729,372.8017.8 %5.0655.58665.00-1.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา9,105.0520,283.00-122.8 %0.01,661.301,459.2812.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,844.564,243.00-10.4 %0.0753.92758.62-0.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,858.92820.0071.3 %5.0449.63280.0437.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,654.2211,868.0019.0 %5.03,625.084,060.10-12.0 %0.0
รวม 750,252 501,558 33.15 % 61,989 30,892 50.17 %