จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,861.06710.0075.2 %5.0347.10316.248.9 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก5,409.814,380.3919.0 %5.0689.3953.3092.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,552.6261.0098.3 %5.0537.2151.3490.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก15,481.0613,928.0010.0 %5.02,141.44824.8561.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4859.3876.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์5,751.831,416.0075.4 %5.0285.1052.5481.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา5,802.43776.0086.6 %5.0237.4587.5063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี5,099.33420.0091.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,870.411,850.0052.2 %5.0632.25569.2710.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,970.231,533.0074.3 %5.0499.23386.1822.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,082.412,015.0050.6 %5.0708.40629.5211.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,640.111,959.0057.8 %5.0556.27398.3328.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,876.731,053.0072.8 %5.0442.18286.8735.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,080.832,453.0079.7 %5.01,012.66510.2749.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,700.113,737.56-119.8 %0.0363.70227.6237.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,655.502,800.0039.9 %5.0955.61449.8752.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,891.871,801.3253.7 %5.0689.3980.8488.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,805.7811,611.15-70.6 %0.01,240.85141.8888.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,676.501,846.0049.8 %5.0651.35158.9375.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,270.40633.0080.6 %5.0613.3270.2788.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,180.461,124.0064.7 %5.0461.19387.3116.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,645.112,390.0034.4 %5.0632.34205.3367.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,927.2923,679.00-380.6 %0.01,069.712,242.35-109.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,365.625,985.00-11.5 %0.01,240.85691.5144.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,245.791,861.0056.2 %5.0955.61166.0782.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก13,949.1814,172.39-1.6 %0.01,488.04123.4191.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,833.712,189.0042.9 %5.0708.36355.6449.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก4,154.112,850.0031.4 %5.0651.35145.5577.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,954.141,579.0077.3 %5.0803.48227.4371.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,411.663,080.009.7 %4.5394.4694.6376.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,426.441,456.0057.5 %5.0556.27615.89-10.7 %0.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก779,013.9417,828.0097.7 %5.06,752.041,044.0084.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก3,795.641,700.0055.2 %5.0347.10289.2916.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก5,640.961,896.0066.4 %5.0651.351,990.73-205.6 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,960.171,345.0054.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก5,088.304,530.6011.0 %5.0822.45295.1764.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,357.961,166.0073.2 %5.0651.35143.2478.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,525.24987.6372.0 %5.0518.2450.5490.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก26,710.2318,726.1829.9 %5.01,178.04905.6323.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,532.063,828.50-8.4 %0.0281.30384.55-36.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก83,397.8956,754.0031.9 %5.01,197.581,448.02-20.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์31,714.7512,048.0062.0 %5.0488.99907.93-85.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก60,576.0415,423.0074.5 %5.0469.07689.79-47.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก8,140.1813,802.18-69.6 %0.01,199.921,137.345.2 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 5,435.752,053.0062.2 %5.0575.29626.80-9.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก3,030.37743.0075.5 %5.0366.11102.2172.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก35,643.899,612.4873.0 %5.02,215.334,145.83-87.1 %0.0
รวม 1,222,136 277,792 77.27 % 39,529 24,771 37.33 %