จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,720.95571.0079.0 %5.072.27104.72-44.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,906.025,643.0043.0 %5.066.490.9598.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,804.05991.5082.9 %5.0111.7635.3768.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,410.561,716.0049.7 %5.0725.30194.7573.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,606.931,437.0060.2 %5.0687.27106.4984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว9,423.398,141.0013.6 %5.01,562.001,274.2318.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา4,119.67480.0088.3 %5.0444.9363.9385.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร4,237.67844.0080.1 %5.0333.2635.5189.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,859.401,051.0078.4 %5.0288.1747.7783.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์4,053.12568.0086.0 %5.0239.1135.4485.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด4,188.32412.0090.2 %5.0305.2636.0088.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,336.30925.0078.7 %5.0276.3970.4774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,564.021,789.0060.8 %5.0386.91111.8671.1 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ15,466.0121,807.00-41.0 %0.01,698.984,613.48-171.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,164.441,942.0062.4 %5.01,181.681,600.33-35.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ7,047.702,368.0066.4 %5.0699.8259.8391.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว4,087.25602.0085.3 %5.0459.07157.2565.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,897.811,593.0059.1 %5.0915.46784.4914.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,288.011,365.0058.5 %5.0687.27253.0563.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,592.541,388.3061.4 %5.0516.12603.32-16.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,974.132,602.0034.5 %5.0858.412,457.84-186.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,938.20426.0078.0 %5.0468.94924.15-97.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,968.871,495.0062.3 %5.0954.080.9599.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว7,248.484,817.4633.5 %5.01,447.91591.7959.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,724.929,746.90-26.2 %0.01,295.78109.8391.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,415.981,236.0077.2 %5.0858.41647.8024.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,376.70800.0076.3 %5.0380.3248.8187.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,938.05452.0084.6 %5.0554.15256.4653.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,085.791,982.0051.5 %5.0915.46282.4969.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว71,954.0455,374.5923.0 %5.027,119.511,271.9895.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,753.092,038.0045.7 %5.0915.46691.9124.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว6,345.391,417.1877.7 %5.0744.31422.3743.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,234.0610,327.37-143.9 %0.0991.52209.4178.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว11,029.55951.0091.4 %5.0687.27256.5062.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,213.722,255.0029.8 %5.0744.31282.3262.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,429.112,075.00-45.2 %0.0520.69370.1428.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,488.23436.0090.3 %5.0953.49341.0564.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,735.942,359.0013.8 %5.0573.1770.1187.8 %5.0
สพ. สระแก้ว11,690.323,707.0068.3 %5.0763.33560.9326.5 %5.0
รจจ.สระแก้ว 47,562.3329,948.0037.0 %5.0917.381,007.00-9.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,855.27861.0069.8 %5.0516.71201.0561.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,661.292,010.0045.1 %5.0801.36605.1524.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,103.311,155.0062.8 %5.0611.20253.1158.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว6,264.186,693.04-6.8 %0.01,048.57715.0731.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว4,117.821,320.0067.9 %5.0744.31363.8951.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,670.8817,520.36-50.1 %0.03,672.78639.9082.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,079.493,262.4073.0 %5.0988.470.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว17,662.958,584.4851.4 %5.01,292.51643.6850.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 234,673.8418,842.5645.7 %5.01,597.631,557.032.5 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,406.9015,799.809.2 %4.51,498.09758.2649.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว32,129.093,279.0089.8 %5.0305.570.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว55,181.1134,251.9337.9 %5.01,250.811,520.00-21.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,853.5124,440.00-6.9 %0.0874.371,320.00-51.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น86,930.411.00100.0 %5.0843.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว32,226.6114,660.0054.5 %5.012,920.842,228.8682.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,776.502,415.0036.1 %5.0858.41623.8427.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,906.961,396.0052.0 %5.0497.11220.0255.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว74,134.889,362.4087.4 %5.035,888.806,943.5580.7 %5.0
รวม 740,516 355,933 51.93 % 120,533 39,589 67.15 %