จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,893.50577.0080.1 %5.0791.40245.7868.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา44,552.6423,461.0047.3 %5.0273.37170.6137.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา5,608.49649.2088.4 %5.0162.4466.1359.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,603.454,648.00-1.0 %0.01,114.67299.3073.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,365.551,745.0048.2 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา3,072.34344.0088.8 %5.0455.56107.4576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 931,795.2329,251.008.0 %4.03,420.00570.9583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 130,338.7440,440.00-33.3 %0.06,888.281,398.5079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 215,373.7912,918.3016.0 %5.02,621.561,909.6827.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,574.59147.0096.8 %5.0200.2346.3676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,378.28944.0078.4 %5.0243.59104.8756.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ4,056.94672.0083.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,564.70418.0090.8 %5.0440.3886.3980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด4,023.87615.0084.7 %5.0519.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย5,090.81870.0082.9 %5.0388.36103.2773.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,631.131,042.0077.5 %5.0357.73137.7361.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,090.16495.0087.9 %5.0241.8985.9664.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,907.28503.0087.1 %5.0278.7287.1968.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,741.40389.0089.6 %5.0234.6416.3193.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน5,046.83713.0085.9 %5.0318.32125.9160.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,998.901,164.0070.9 %5.0469.1587.8881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,917.992,883.7558.3 %5.0629.8995.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0440.3857.0087.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,251.24790.0081.4 %5.0281.0387.0769.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,986.43298.0092.5 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,926.07424.0091.4 %5.0371.6369.2581.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,376.141,027.0076.5 %5.0351.7734.1090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง6,579.501,227.0081.4 %5.0560.870.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง4,160.96413.0090.1 %5.0449.5649.8688.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,989.75414.0089.6 %5.0259.4363.2675.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,302.64813.0081.1 %5.0431.5191.0178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช4,055.60584.0085.6 %5.0191.2272.1462.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย4,326.14892.0079.4 %5.0403.2084.4879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง4,087.52377.0090.8 %5.0344.5116.4295.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,703.38195.0094.7 %5.0314.1915.8495.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง4,052.12135.0096.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 35,388.437,703.00-43.0 %0.01,958.161,367.5030.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,132.756,344.6022.0 %5.02,750.04809.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,821.69565.0080.0 %5.0370.98323.0012.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,987.16666.0077.7 %5.0635.22437.9531.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,057.61461.7056.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,949.212,101.1128.8 %5.0647.99427.5034.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,753.031,215.0055.9 %5.05,684.57319.2094.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,797.55759.0072.9 %5.0507.80396.1522.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,897.682,801.0028.1 %5.0848.44128.6384.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,769.024,503.005.6 %2.51,494.991,388.907.1 %3.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,524.421,631.2553.7 %5.01,533.76244.1684.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,319.25507.0084.7 %5.0962.54630.4134.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 866,607.5375,180.00-12.9 %0.025,799.967,678.0570.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,875.111,603.0058.6 %5.0896.57369.8858.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา3,045.711,167.0061.7 %5.0848.44694.7918.1 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์97,873.63623,403.31-536.9 %0.06,232.002,585.0058.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,362.447,087.5150.7 %5.04,765.743,894.7318.3 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,526.034,707.0014.8 %5.02,355.121,553.5034.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,692.458,835.0035.5 %5.01,716.722,869.11-67.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,316.965,035.00-117.3 %0.0666.741,638.75-145.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,877.255,068.0026.3 %5.02,578.90895.3365.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,827.197,413.01-8.6 %0.02,274.64363.8584.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,190.903,116.8425.6 %5.01,441.622,007.69-39.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา31,382.9424,747.3421.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 65,299.8714,897.7877.2 %5.0225.48758.04-236.2 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)12,748.1921,273.08-66.9 %0.04,397.128,262.15-87.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)8,241.748,230.000.1 %0.52,821.681,241.6556.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,426.622,027.0054.2 %5.01,407.16280.9580.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,992.367,142.00-78.9 %0.01,228.76227.9581.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,479.2510,423.50-39.4 %0.02,578.901,935.8224.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 59,953.8914,002.00-40.7 %0.04,031.672,591.8535.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา9,151.3910,719.91-17.1 %0.03,530.104,715.00-33.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,777.33467.0073.7 %5.051.1252.11-1.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,637.02759.0053.6 %5.030.5641.25-35.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,343.77546.0083.7 %5.0105.60159.33-50.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,827.401,248.0067.4 %5.01,209.7556.5195.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา4,781.771,566.0067.3 %5.01,247.78245.0880.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,258.953,271.0023.2 %5.01,228.78668.0345.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,743.4510,488.00-55.5 %0.02,008.422,581.63-28.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา8,076.406,240.0022.7 %5.02,046.45508.8075.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,945.872,406.0051.4 %5.01,209.75388.9067.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา12,113.8918,865.92-55.7 %0.02,445.79109.2595.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,742.9714,884.00-92.2 %0.03,140.781,287.2559.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,793.411,555.0086.8 %5.01,247.78472.1562.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา4,291.802,810.0034.5 %5.01,380.89808.1641.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,999.383,151.0037.0 %5.01,666.13390.5876.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา7,468.702,803.0062.5 %5.02,065.47231.5988.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,143.684,534.0011.9 %5.01,190.7377.5493.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา92,496.2026,105.1071.8 %5.0899.711,108.04-23.2 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา55,976.143,732.4793.3 %5.0997.16593.8640.4 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 43,621.7060,158.00-37.9 %0.01,548.10890.8042.5 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 137,653.94396,888.19-188.3 %0.02,064.441,119.1445.8 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 82,208.11127,378.19-54.9 %0.01,839.851,914.95-4.1 %0.0
ทสญ.นครราชสีมา84,909.2444,249.0147.9 %5.01,911.231,052.5544.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,965.9819,304.00-76.0 %0.02,604.871,458.9944.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,953.041,739.0041.1 %5.0810.41353.7356.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,470.776,503.00-0.5 %0.01,609.081,710.00-6.3 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา468,593.2820,414.0095.6 %5.021,866.141,222.6794.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,217.421,571.0062.7 %5.01,190.73813.4831.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา9,615.4613,066.74-35.9 %0.02,673.991,298.3251.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,962.962,248.0843.3 %5.01,228.7671.0294.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา7,130.126,210.0012.9 %5.02,485.511,659.8133.2 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,120.243,269.7236.1 %5.0846.12157.9281.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา12,186.637,520.0038.3 %5.02,289.00540.6476.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา14,117.505,789.0059.0 %5.01,437.94474.0567.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)46,924.0512,885.1572.5 %5.01,040.54657.9136.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 168,318.4016,691.0075.6 %5.01,005.37796.3520.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 313,493.6211,422.4815.3 %5.01,981.87481.7975.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 59,176.3512,087.00-31.7 %0.01,605.78366.3277.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 648,488.9112,003.4975.2 %5.01,294.19521.0359.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 713,643.4712,519.278.2 %4.01,587.39551.0065.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 249,650.2815,112.3269.6 %5.0647.15468.3527.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 436,475.6114,040.0061.5 %5.01,687.49835.7950.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,808.768,589.882.5 %1.0575.971,112.96-93.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา109,441.7186,505.0021.0 %5.02,326.401,985.5014.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี51,902.2780.7699.8 %5.01,423.09905.6036.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง19,881.3210,113.9949.1 %5.01,258.17774.3538.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,136.091,155.1563.2 %5.01,918.14133.3193.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ52,073.0751,044.002.0 %1.01,481.66490.3066.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา168,667.78100,638.9940.3 %5.01,466.851,514.90-3.3 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา61,077.9112,000.0080.4 %5.01,014.41410.9759.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา53,566.8535,064.0034.5 %5.01,396.76240.1582.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่79,034.9317,452.2477.9 %5.01,364.611,052.3822.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา62,904.6755,135.0012.4 %5.01,274.111,866.75-46.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,689.5817,845.0037.8 %5.01,195.63967.6419.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย40,932.3232,464.0020.7 %5.01,444.34941.8434.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง106,660.8021,660.0079.7 %5.01,285.38780.4339.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา34,839.9845,354.00-30.2 %0.03,020.464,809.28-59.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา96,309.5418,748.5580.5 %5.05,057.643,437.4032.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา43,881.1532,899.0125.0 %5.01,406.231,169.7516.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.1945.9196.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา27,594.4039,392.00-42.8 %0.03,779.701,846.9551.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 4,330.422,606.0039.8 %5.01,285.811,049.0318.4 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน5,431.768,308.00-53.0 %0.02,157.711,613.9525.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)3,140.071,700.0045.9 %5.01,461.3592.3693.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,577.911,899.0046.9 %5.01,093.15210.0380.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 357,683.6038,610.0033.1 %5.018,710.248,796.1653.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา18,274.0627,808.00-52.2 %0.06,684.619,236.40-38.2 %0.0
รวม 3,241,792 2,612,925 19.40 % 261,262 132,583 49.25 %