จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,953.66371.2387.4 %5.0261.98143.9945.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,341.446,297.00-17.9 %0.0889.5149.9294.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ4,086.872,885.0029.4 %5.0433.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 226,111.7339,000.00-49.4 %0.03,563.23772.0778.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 145,088.6043,165.004.3 %2.04,882.87810.3583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 322,952.2028,767.10-25.3 %0.02,807.071,398.7250.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ6,349.821,230.0080.6 %5.0396.5753.4986.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,700.553,633.0036.3 %5.0444.6029.2593.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์7,850.392,988.0061.9 %5.0486.49103.1178.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 27,698.051.00100.0 %5.0319.0334.7589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,747.603,688.0035.8 %5.0395.10114.0071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง6,878.622,221.0067.7 %5.0300.0225.3191.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี6,837.414,212.8038.4 %5.0452.14107.1976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 111,014.345,835.0047.0 %5.0623.2995.0084.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,859.636,754.001.5 %0.51,079.99522.5951.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 24,241.256,471.00-52.6 %0.0837.63991.42-18.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,833.683,545.0026.7 %5.0813.45321.1060.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ3,103.352,112.0031.9 %5.0357.06151.5657.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ4,398.193,050.0030.7 %5.0414.11224.2045.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,594.203,330.007.4 %3.5634.76494.7622.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,388.093,026.00-118.0 %0.0248.01385.70-55.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,728.255,897.00-24.7 %0.01,003.61552.9044.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,534.4620,443.00-171.3 %0.01,174.7539.8196.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,980.261,198.0069.9 %5.0642.30315.4050.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,080.791,558.0061.8 %5.0680.3435.2194.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,784.631,516.0059.9 %5.0376.08246.0534.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,660.435,127.00-10.0 %0.0794.43262.0067.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ5,674.6530,567.56-438.7 %0.01,288.851,313.46-1.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ4,361.115,531.00-26.8 %0.0794.43682.3214.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,981.313,234.00-8.5 %0.0338.05150.8255.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ6,073.3215,058.00-147.9 %0.01,421.9664.1995.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,595.892,253.0080.6 %5.0471.16451.354.2 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,259.043,842.009.8 %4.5604.27283.0853.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,669.894,267.008.6 %4.0851.48176.4979.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ15,496.094,344.0072.0 %5.01,802.28403.4377.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ6,033.2214,467.00-139.8 %0.01,231.80102.5191.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา28,306.4628,964.00-2.3 %0.01,071.291,237.52-15.5 %0.0
สพ.สมุทรปราการ424,622.6315,150.0096.4 %5.0808.23305.9362.1 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 144,665.25149,000.00-3.0 %0.01,968.242,042.39-3.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,773.641,672.0039.7 %5.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,694.2713,939.00-108.2 %0.01,421.961,201.5615.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ34,560.1192,000.00-166.2 %0.02,388.05917.1061.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,696.1710,726.00-39.4 %0.01,079.67456.0057.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ71,749.0354,204.0024.5 %5.05,909.741,753.8070.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,551.522,081.0041.4 %5.0509.19179.7964.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,390.444,651.00-234.5 %0.0488.81266.1045.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,267.4911,747.00-123.0 %0.0863.03526.0239.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 121,759.9118,961.0012.9 %5.0856.48854.050.3 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ11,027.818,639.0021.7 %5.0314.07192.4538.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ36,175.7135,922.000.7 %0.5648.181,636.53-152.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ76,035.6029,184.0061.6 %5.0451.73877.80-94.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์30,629.0517,000.0044.5 %5.0399.93227.0743.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ99,396.1471,722.0027.8 %5.01,483.17717.4851.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ44,922.1319,893.0055.7 %5.014,329.332,669.3181.4 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย982,653.44361,000.0063.3 %5.014,542.091,980.4486.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,342.126,000.00-38.2 %0.0851.48806.185.3 %2.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,976.35749.0081.2 %5.0157.11182.52-16.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ49,610.9227,151.0045.3 %5.03,064.625,314.25-73.4 %0.0
รวม 2,374,749 1,272,240 46.43 % 88,041 36,254 58.82 %