จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์651.510.000.0 %0.5238.28120.6549.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์29,685.3412,348.0058.4 %5.099.14381.15-284.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์4,511.844,173.847.5 %3.51,186.2881.9293.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,949.201,110.0062.4 %5.0708.8691.1587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์20,694.7710,200.0050.7 %5.02,135.06889.2058.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,808.93265.0094.5 %5.0302.0313.8095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,872.42502.0089.7 %5.0320.5180.2275.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,353.43275.0093.7 %5.0172.1213.5792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,902.17439.0091.0 %5.0329.7669.5878.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,547.91461.0089.9 %5.0307.8063.1079.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,353.43186.0095.7 %5.0246.3810.7795.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,427.53308.0093.0 %5.0311.3252.3783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,316.38427.0090.1 %5.0345.5313.0996.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,584.961,107.0075.9 %5.0255.6657.9577.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,390.48184.0095.8 %5.0234.6934.4185.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,360.74228.0094.8 %5.0195.1810.2194.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,835.37284.0094.1 %5.0242.0413.4494.4 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,462.568,803.2023.2 %5.01,451.93381.7773.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,849.344,336.36-12.7 %0.0918.04768.1616.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,628.18484.0081.6 %5.0564.91435.0023.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,087.21688.0077.7 %5.0584.72556.084.9 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0387.02209.1846.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,477.091,499.6056.9 %5.0803.94423.9547.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,512.40918.0073.9 %5.0708.86665.016.2 %3.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์8,492.666,054.0028.7 %5.02,800.621,290.6953.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,990.92775.1974.1 %5.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,849.595,374.388.1 %4.01,697.691,630.274.0 %2.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,898.583,103.1136.7 %5.01,336.39380.0571.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์8,421.4012,344.00-46.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์4,322.791,871.0056.7 %5.01,127.21384.5765.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8846.9534.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.080.4950.7337.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1071.51-13.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,873.65883.0077.2 %5.0876.8251.3094.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,975.321.00100.0 %5.0613.78577.865.9 %2.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,615.933,728.61-3.1 %0.0899.02617.2431.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,299.1218,564.43-123.7 %0.01,692.822,583.74-52.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์61.783,608.00-5,740.1 %0.023.080.9595.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,928.181,907.0051.5 %5.0937.05234.2275.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,778.856,358.2246.0 %5.03,656.34313.7491.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,705.262,077.00-21.8 %0.0657.10720.58-9.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์4,953.142,292.0153.7 %5.0860.991,410.31-63.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์187.335,722.00-2,954.5 %0.023.08395.86-1,615.1 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,591.105,049.009.7 %4.51,268.32625.8550.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์3,279.871.00100.0 %5.0645.862.8599.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,626.952,652.0077.2 %5.0841.97507.1839.8 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์92.491.0098.9 %5.0248.611.8599.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,768.04704.0074.6 %5.0518.70199.8661.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,718.683,696.9921.7 %5.01,051.15383.3863.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,083.05985.0068.1 %5.0275.39244.6811.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,749.441.00100.0 %5.0766.030.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,956.492,996.9624.3 %5.0994.1010.0099.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,792.303,029.0076.3 %5.01,373.54261.9580.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์3,946.934,749.20-20.3 %0.0937.05241.7674.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 134,386.3615,673.0054.4 %5.01,294.22298.6576.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 220,535.039,040.4756.0 %5.01,266.70145.3488.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,088.0715,647.00-72.2 %0.01,593.97461.9271.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)9,486.8110,275.90-8.3 %0.02,213.24767.1665.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,702.172,511.6862.5 %5.0384.56343.8610.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,274.801.00100.0 %5.0390.2631.8591.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์140,180.1939,869.0071.6 %5.01,066.92653.3538.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท65,959.9514,786.0177.6 %5.0807.13501.5437.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ41,192.4212,394.3169.9 %5.0854.67455.6346.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ98,190.5736,004.7563.3 %5.0898.36697.9122.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม234.171.0099.6 %5.0648.68309.8052.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์102,310.1279,650.0122.1 %5.01,693.921,135.8532.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์53,305.3518,372.0065.5 %5.0820.16267.5067.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์11,933.3026,420.05-121.4 %0.02,361.333,760.08-59.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,984.631,256.1368.5 %5.0765.91336.9156.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,151.78403.0087.2 %5.0632.802.8599.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์32,025.0117,170.7446.4 %5.08,027.977,504.576.5 %3.0
รวม 920,512 447,231 51.41 % 65,802 36,352 44.75 %