จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,769.98935.0075.2 %5.0525.76287.6445.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ12,037.156,002.0050.1 %5.0245.87153.4637.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,685.791,414.0016.1 %5.0961.00230.5876.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,420.321,963.0042.6 %5.0772.97212.5072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ16,178.3412,720.0021.4 %5.03,158.72695.4078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์5,780.10671.0088.4 %5.0323.5583.3374.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ5,866.43648.0089.0 %5.0356.9082.9076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง5,492.99238.0095.7 %5.0215.140.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ6,964.932,784.0060.0 %5.0268.7883.1369.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์5,514.56236.0095.7 %5.0195.160.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์5,566.85328.0094.1 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน5,589.25347.0093.8 %5.0189.660.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน5,673.34383.0093.2 %5.0207.800.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์5,881.34793.0086.5 %5.0435.2283.0480.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ5,541.18282.0094.9 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่5,693.76324.0094.3 %5.0278.2281.1570.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ5,600.45269.0095.2 %5.0194.627.7196.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย5,134.21833.0083.8 %5.0256.9183.9867.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง5,626.56320.0094.3 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์5,648.96299.0094.7 %5.0252.8942.0483.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย5,615.87320.0094.3 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล5,735.30541.0090.6 %5.0264.0017.0893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์5,851.52434.0092.6 %5.0246.9582.6966.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ11,768.512,465.0079.1 %5.0876.78437.0050.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,652.80540.0079.6 %5.0505.95186.2063.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,770.94822.0070.3 %5.0341.6348.4585.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,711.39521.0080.8 %5.0482.69241.3050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,810.91791.0071.9 %5.0389.42109.2571.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,943.874,031.0018.5 %5.01,134.271,115.371.7 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,610.821,075.0070.2 %5.0800.74759.305.2 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,393.921,051.2169.0 %5.0358.04226.2836.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ17,677.545,640.6868.1 %5.03,177.741,691.4046.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,559.238,412.64-228.7 %0.0599.111,239.64-106.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ6,515.946,995.48-7.4 %0.01,732.54996.0742.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,392.613,034.6043.7 %5.01,495.58149.0490.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ15,011.2011,148.3225.7 %5.01,324.43142.4289.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ5,035.492,141.0057.5 %5.0971.88659.0332.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,758.881,076.0038.8 %5.065.2768.26-4.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ4,023.201,410.0065.0 %5.0849.0397.1088.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,199.52526.0083.6 %5.0696.9199.3785.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ4,059.304,209.60-3.7 %0.0666.66584.7312.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ5,512.823,820.5230.7 %5.01,400.50545.0061.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,967.394,114.0031.1 %5.01,390.25297.4578.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ4,217.952,277.0046.0 %5.01,085.98498.7554.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ17,943.4211,898.0033.7 %5.05,819.83135.7297.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ4,263.621,590.0062.7 %5.0715.921,356.35-89.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,742.163,395.909.3 %4.5857.78364.4857.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ6,465.703,076.9252.4 %5.01,542.34271.4282.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ7,894.072,332.7470.4 %5.0421.06332.5021.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ5,291.742,054.0061.2 %5.0734.9472.6390.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ11,858.532,832.9576.1 %5.0895.82504.4543.7 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 37,770.9118,599.4050.8 %5.0943.75355.8562.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,943.46694.0076.4 %5.0591.56163.3972.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,721.223,725.04-0.1 %0.0838.77513.0038.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ3,048.03902.0070.4 %5.0629.68232.4863.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,417.384,961.798.4 %4.01,085.95461.8957.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,804.143,163.0034.2 %5.01,314.19453.2665.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,382.436,355.29-166.8 %0.0851.25339.7060.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)113,973.4010,720.0090.6 %5.02,800.99482.7382.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 144,205.305,998.7586.4 %5.02,342.66598.5074.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 251,037.231,216.6097.6 %5.01,090.48414.5562.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 39,466.0310,680.62-12.8 %0.0230.83402.47-74.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 422,343.1511,342.4049.2 %5.01,469.75475.1867.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,619.674,909.11-87.4 %0.0293.78238.0019.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ26,025.8813,883.0046.7 %5.0892.75325.2563.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ50,424.9420,833.0058.7 %5.0880.07360.3859.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ130,758.6286,904.0033.5 %5.02,203.392,873.05-30.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ125,403.7732,399.0174.2 %5.0864.63487.0543.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ43,448.5389,856.00-106.8 %0.01,243.272,270.00-82.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์43,429.0120,119.0853.7 %5.01,044.891,231.48-17.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,118.3428,132.99-39.8 %0.02,089.543,187.37-52.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,393.252,405.0029.1 %5.0772.99521.2032.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,891.711,164.0059.7 %5.0398.76525.88-31.9 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ21,488.1315,487.6827.9 %5.05,791.923,709.1336.0 %5.0
รวม 1,084,037 520,818 51.96 % 72,172 36,085 50.00 %