จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,519.81335.0092.6 %5.0490.56190.8361.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร13,202.5013,699.70-3.8 %0.0169.00105.6437.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร3,109.471,322.0057.5 %5.0509.58186.9163.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร3,755.39847.0077.4 %5.0566.620.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร15,391.0111,148.0027.6 %5.01,593.47693.5056.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว4,111.30387.0090.6 %5.0218.5975.8365.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว5,959.23278.0095.3 %5.0294.8481.9572.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,634.56596.0063.5 %5.0343.6084.3275.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย5,385.09284.0094.7 %5.0302.5584.2072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร6,228.511,562.0074.9 %5.0651.09123.2981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม5,382.08535.0090.1 %5.0262.2985.1867.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง5,135.87330.0093.6 %5.0284.739.1696.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,453.573,105.9010.1 %5.0680.70350.5548.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0271.5884.5568.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ765.70408.0046.7 %5.0478.82227.0552.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,724.19596.0078.1 %5.0380.68227.0540.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,593.34841.0081.7 %5.0870.87763.9012.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร3,121.341,263.0059.5 %5.0497.78604.84-21.5 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,414.72885.0074.1 %5.0547.59715.37-30.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,004.132,250.0043.8 %5.0851.85748.4612.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร1,679.014,135.08-146.3 %0.0390.78989.79-153.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,981.062,255.8354.7 %5.01,213.15765.1336.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,491.043,961.6811.8 %5.0889.88257.5671.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร4,462.5311,898.00-166.6 %0.0927.91800.4513.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร3,942.111,406.0064.3 %5.0756.78226.8370.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,540.35625.0082.3 %5.0680.7139.8494.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,923.464,546.58-15.9 %0.0547.59340.5037.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,855.142,548.0033.9 %5.0718.73625.3313.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร5,270.561.00100.0 %5.01,308.231,684.39-28.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,358.751,636.0030.6 %5.01,118.07274.7775.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร6,786.464,785.0029.5 %5.01,859.70363.0880.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,716.587,165.00-51.9 %0.0980.9252.5994.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,882.271,358.0065.0 %5.0737.77286.5661.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,783.041,411.0062.7 %5.0832.83306.9763.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร4,324.541,736.0059.9 %5.0691.29584.5515.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,581.702,410.5456.8 %5.01,022.9970.0293.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร3,040.642,039.0032.9 %5.0490.5633.7193.1 %5.0
สพ.ยโสธร11,597.731,568.0086.5 %5.0699.72570.4518.5 %5.0
รจจ.ยโสธร35,288.2919,163.7945.7 %5.0729.97372.7048.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,813.66720.0074.4 %5.0433.5134.9691.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,752.801,550.0058.7 %5.0661.70453.5431.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,982.11786.0073.6 %5.0471.54247.1147.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,104.133,944.853.9 %1.5813.82450.4844.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,355.841,175.0065.0 %5.0604.64168.8272.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร14,214.982,256.2584.1 %5.03,837.32456.9588.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 15,472.0315,749.62-187.8 %0.01,599.07736.2654.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 28,398.6588.1599.0 %5.01,307.98633.6551.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร3,211.973,915.00-21.9 %0.0272.14108.3060.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร89,721.7928,040.0068.7 %5.01,667.151,758.38-5.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ13,710.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,087.28ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร48,947.3318,220.0062.8 %5.01,187.341,530.45-28.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,923.3318,384.00-132.0 %0.01,555.431,423.108.5 %4.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,471.65132.0096.2 %5.0661.68872.70-31.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรไม่ครบ434.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ212.01ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร38,477.9214,557.0062.2 %5.03,879.222,769.1928.6 %5.0
รวม 450,245 224,840 50.06 % 45,817 25,733 43.84 %