จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ4,282.21485.0088.7 %5.0592.85104.4782.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ10,964.938,194.3225.3 %5.071.341.0098.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ3,243.654,707.81-45.1 %0.0783.01179.1077.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,754.141,212.0067.7 %5.0882.1535.5196.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ16,605.1712,000.0027.7 %5.02,627.561,062.7159.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ5,025.572,333.5053.6 %5.0356.110.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,381.02404.0090.8 %5.0346.93105.7169.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,064.03374.0090.8 %5.0463.2170.7184.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร4,057.62264.0093.5 %5.0507.4376.0085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง5,518.85347.0093.7 %5.0392.0051.6686.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์4,053.06402.0090.1 %5.0319.7183.1074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,293.72649.0084.9 %5.0422.3761.3985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว5,883.94524.0091.1 %5.0353.7778.3877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์4,009.15332.0091.7 %5.0241.6044.5181.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ4,180.64463.0088.9 %5.0307.54103.3866.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,100.10638.0084.4 %5.0203.9840.6780.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น4,054.18381.0090.6 %5.0381.2935.0690.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,425.66508.0088.5 %5.0461.9468.8185.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,461.793,878.4513.1 %5.0821.041,115.97-35.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ3,024.991.00100.0 %5.0531.36626.05-17.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,873.40898.0068.7 %5.0490.76223.2554.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,761.92944.0065.8 %5.0638.65285.0055.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,775.814,392.968.0 %4.01,030.22776.7624.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,252.611,438.0055.8 %5.0840.06375.9255.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,323.921,527.0054.1 %5.0649.89265.0559.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ9,307.014,931.0047.0 %5.03,102.961,755.8543.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,360.834,997.76-111.7 %0.0625.16754.97-20.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ5,276.592,335.0055.7 %5.01,355.32924.1631.8 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,944.703,955.56-0.3 %0.01,030.22152.0085.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,475.8110,578.00-41.5 %0.01,293.87161.5087.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ4,706.022,185.6053.6 %5.01,125.30282.3074.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,670.88522.0068.8 %5.075.8372.364.6 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,717.951,225.0067.1 %5.0992.1835.9896.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ3,010.59762.0074.7 %5.0707.13630.2110.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,607.492,219.0038.5 %5.0565.29521.347.8 %3.5
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ5,602.2734,272.00-511.8 %0.01,353.492,202.58-62.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ5,145.924,823.006.3 %3.01,543.831,673.37-8.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ4,000.221,764.0055.9 %5.0935.32267.6571.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,260.9111,789.67-176.7 %0.01,049.23173.9883.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ3,627.5812.0099.7 %5.0954.15796.3016.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ4,069.732,219.6645.5 %5.01,125.30477.5657.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,240.901,379.0073.7 %5.01,106.28541.2851.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,376.543,365.0823.1 %5.01,049.20366.5665.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,319.28361.5991.6 %5.0725.9664.7191.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,688.193,256.0011.7 %5.0916.12597.6734.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ37,124.762,343.0093.7 %5.01,024.64669.4134.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,515.74875.0065.2 %5.0592.8544.6492.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,992.323,660.008.3 %4.01,030.21543.0947.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,848.451,260.6055.7 %5.0725.96332.9354.1 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ5,685.635,035.5411.4 %5.01,258.40536.4957.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ8,512.223,560.0058.2 %5.0973.17381.1060.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ7,597.766,601.0013.1 %5.01,144.31230.0979.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 333,821.6810,114.2670.1 %5.01,557.6656.0096.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1ไม่ครบ18,912.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ532.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 212,185.969,726.0720.2 %5.01,762.00764.4156.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,606.172,585.400.8 %0.5250.57384.44-53.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ29,715.331,444.1395.1 %5.0951.14777.7418.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์29,033.5211,264.3661.2 %5.0935.61932.660.3 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ71,876.8458,600.0018.5 %5.01,675.00846.0449.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ25,103.0413,813.0045.0 %5.01,029.84570.0044.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ25,612.6612,520.0051.1 %5.0979.04528.2946.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ6,144.6412,230.95-99.1 %0.02,399.702,405.63-0.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,503.991,833.0047.7 %5.0859.07353.0258.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ3,235.17383.0088.2 %5.0470.19399.4215.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ48,199.3922,547.8653.2 %5.05,119.941,554.1169.6 %5.0
รวม 570,097 324,648 43.05 % 61,088 30,633 49.85 %