จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ726.27202.0072.2 %5.0380.79134.7664.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ18,113.66123,452.50-581.5 %0.062.20196.40-215.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ3,151.74980.0068.9 %5.0532.91164.0769.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ3,399.741,097.0067.7 %5.0628.0082.7386.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ7,992.325,763.0027.9 %5.01,692.90903.2446.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน3,978.78404.0089.8 %5.0239.8868.9771.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา3,926.91361.0090.8 %5.0212.0953.5074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ5,029.44308.0093.9 %5.0196.9769.2564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ5,560.77937.0083.1 %5.0213.6299.4653.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม3,817.15337.0091.2 %5.0337.1351.9584.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ4,167.551,735.0058.4 %5.0913.24738.9319.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,782.66982.0074.0 %5.0780.13533.5731.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,246.72816.0074.9 %5.0608.99387.4236.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ2,981.57703.5076.4 %5.0418.83267.1536.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4,800.382,210.0054.0 %5.01,179.47817.0030.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ3,265.982,000.0038.8 %5.0687.30224.4267.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ3,485.281,253.0064.0 %5.0666.03822.70-23.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ3,900.542,532.1535.1 %5.0761.11100.3986.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ7,631.877,916.90-3.7 %0.01,673.88102.9293.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ3,557.701,527.0057.1 %5.0647.0295.0085.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ3,562.431,080.0069.7 %5.0685.0548.9092.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ3,048.61503.0083.5 %5.0494.89312.8836.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ3,450.941,674.0051.5 %5.0647.02155.4276.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ5,623.332,259.8959.8 %5.01,502.741,908.30-27.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ6,991.49902.0087.1 %5.0849.12629.9425.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ3,465.25821.0076.3 %5.0704.07304.0056.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17,352.8012,935.6425.5 %5.01,806.9999.2294.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ3,017.76815.0073.0 %5.0475.87417.7312.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ3,842.251,664.0056.7 %5.0799.15480.1539.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ3,478.371,347.0061.3 %5.0704.07131.3881.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ3,979.681,486.0062.7 %5.0856.19450.1047.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ2,906.942,441.8816.0 %5.0418.8362.8785.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ11,814.461,320.0088.8 %5.0678.08375.4344.6 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 38,357.7629,053.8324.3 %5.0736.26746.25-1.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,766.40530.0080.8 %5.0380.79113.4370.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ3,143.101,525.8051.5 %5.0494.89287.9941.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ2,813.02504.0082.1 %5.0399.81212.2746.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ4,251.782,338.6045.0 %5.0818.16473.9042.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ5,020.77799.0084.1 %5.0589.97102.5182.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ4,463.363,335.0025.3 %5.0875.21271.3269.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ83,172.518,864.0089.3 %5.01,435.53832.1042.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ2,853.352,954.43-3.5 %0.0338.08163.5051.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ123,879.6141,903.0066.2 %5.0739.531,148.24-55.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน48,531.675,048.0089.6 %5.0572.431,202.02-110.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ13,757.1212,047.4812.4 %5.01,675.292,455.70-46.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 4,126.781,471.0064.4 %5.0570.95478.4416.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ3,715.10514.0086.2 %5.0437.87202.1353.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ17,621.2810,487.5040.5 %5.04,521.172,536.1543.9 %5.0
รวม 527,525 306,142 41.97 % 38,041 22,516 40.81 %