จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู2,434.98436.0082.1 %5.0347.7376.0078.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู14,720.8613,802.136.2 %3.0228.22126.8944.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู3,016.59924.0069.4 %5.0461.82148.2067.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู3,092.271,635.0047.1 %5.0575.9244.1192.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�6,810.905,591.6117.9 %5.01,469.67706.5251.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง3,685.27258.0093.0 %5.0280.5476.1072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�3,668.65189.0094.8 %5.0237.2421.6190.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู4,084.891,212.0070.3 %5.0274.6144.6883.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�3,849.97412.0089.3 %5.0277.1669.7274.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง3,888.65326.0091.6 %5.0268.4985.1368.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา3,707.57301.0091.9 %5.0344.60133.3261.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�3,783.061,909.0049.5 %5.0918.21691.9424.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,803.401,415.0062.8 %5.0861.16635.8626.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู3,124.52673.0078.5 %5.0594.94317.6946.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู2,935.69637.0078.3 %5.0556.90275.5050.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,366.671,514.0065.3 %5.01,165.41734.3637.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,233.911,214.4962.4 %5.0772.61702.929.0 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,311.882,846.3134.0 %5.01,089.35741.0032.0 %5.0
สปก. หนองบัวลำภู4,425.281,527.8765.5 %5.01,127.38260.3176.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู11,717.946,902.6941.1 %5.02,154.25262.9687.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู3,103.921,415.0054.4 %5.0632.9767.8689.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,553.21239.0084.6 %5.047.5425.5146.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู3,607.01721.0080.0 %5.0804.1190.5288.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,742.03378.0086.2 %5.0471.84414.4512.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู3,181.251,632.0048.7 %5.0651.98198.5369.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4,816.7943,535.09-803.8 %0.01,355.572,871.46-111.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู5,427.544,115.0024.2 %5.01,317.54867.3134.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู8,592.681,532.0082.2 %5.0886.75120.0986.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู12,323.2411,756.204.6 %2.02,534.5986.7996.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู10,457.001,506.0085.6 %5.0556.90532.574.4 %2.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,815.222,451.0035.8 %5.0747.06500.8633.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,650.222,424.0033.6 %5.0861.16674.5721.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู4,423.221,560.0064.7 %5.0572.67347.6539.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,884.992,402.0016.7 %5.0518.87101.2480.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู30,917.282,190.0092.9 %5.0626.36242.0661.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�43,836.7426,380.0739.8 %5.0800.04840.68-5.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,529.03951.0062.4 %5.0385.77333.5713.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู3,200.831,454.0054.6 %5.0651.98159.7875.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู2,849.73676.0076.3 %5.0480.84311.2135.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู4,638.873,498.0024.6 %5.0785.09574.1226.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู3,126.071,724.0044.9 %5.0632.97131.2079.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,352.263,043.059.2 %4.5709.03583.0517.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 49,920.189,088.0081.8 %5.01,153.30676.4041.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 218,254.569,567.6047.6 %5.01,075.14616.8342.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู2,552.132,751.09-7.8 %0.0299.79285.004.9 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู33,999.3925,860.0023.9 %5.0896.83331.5563.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง48,496.1212,005.0075.2 %5.0622.15371.2640.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู7,481.7613,659.84-82.6 %0.01,479.85950.2335.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3,317.011,264.0061.9 %5.0651.98556.4914.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู2,621.31540.0079.4 %5.0385.76291.1124.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู16,895.177,512.0055.5 %5.04,062.314,868.44-19.8 %0.0
รวม 443,230 241,556 45.50 % 41,665 25,177 39.57 %