จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,430.232,010.6241.4 %5.02,146.61189.3191.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 17,086.919,038.00-27.5 %0.01,279.70557.6656.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น4,126.551,156.0072.0 %5.0671.54101.8584.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น27,333.9020,801.1023.9 %5.0155.36199.19-28.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 7,084.204,590.9035.2 %5.052.62102.71-95.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 173,015.4478,488.0054.6 %5.0348.081,084.75-211.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น34,937.7313,891.0060.2 %5.01,467.80224.9184.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น3,211.271,445.0055.0 %5.0823.6748.1294.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น25,414.2629,184.00-14.8 %0.05,180.511,729.4566.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 25,233.341,627.0068.9 %5.0314.47133.5457.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง4,595.79426.0090.7 %5.0168.268.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน4,636.38366.0092.1 %5.0167.608.1095.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ4,567.00356.0092.2 %5.0295.9884.8271.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน4,063.20439.0089.2 %5.0402.569.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด3,982.96246.0093.8 %5.0180.0676.0057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน4,190.83630.0085.0 %5.0300.8476.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่4,655.86978.0079.0 %5.0371.8480.9278.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล4,807.41949.0080.3 %5.0460.3273.5284.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย4,497.00453.0089.9 %5.0350.469.0097.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู4,286.56243.0094.3 %5.0421.259.0097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์4,326.21592.0086.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง4,588.48554.0087.9 %5.0411.299.0097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี4,131.57396.0090.4 %5.0333.7585.5074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง4,040.53330.0091.8 %5.0255.429.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 14,619.581,753.0062.1 %5.0429.81134.7068.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ4,586.541,025.0077.7 %5.0490.45146.4870.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง4,964.08855.0082.8 %5.0340.3978.3077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง4,435.49458.0089.7 %5.0330.7676.0077.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท4,036.91471.0088.3 %5.0259.569.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,818.983,584.696.1 %3.01,070.94696.3835.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ 2,740.47698.0074.5 %5.0467.61134.4371.3 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง2,676.03525.0080.4 %5.0428.08158.7262.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ2,616.73500.0080.9 %5.0414.38155.1962.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล2,705.78828.0069.4 %5.0531.58114.9378.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น3,286.612,059.0037.4 %5.0671.540.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,781.374,062.0015.0 %5.01,375.13931.0032.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 63,752.971,860.0050.4 %5.01,740.54751.9956.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น4,119.991,724.0058.2 %5.01,337.90789.8841.0 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 621,431.7855,371.00-158.4 %0.07,909.994,432.0544.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น3,136.62643.0079.5 %5.0747.61417.2544.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 45,415.214,442.7218.0 %5.01,660.373,056.65-84.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น9,546.102,881.0069.8 %5.03,333.782,554.9023.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 58,508.4015,721.00-84.8 %0.02,765.951,556.7143.7 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น26,549.3016,204.2439.0 %5.0972.54387.5860.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,671.725,395.02-15.5 %0.02,063.30401.9580.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,930.971.0099.9 %5.0524.270.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,103.274,798.8832.4 %5.02,268.891,381.5939.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,781.713,227.3932.5 %5.01,318.09424.6567.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 44,223.062,412.0042.9 %5.01,527.852,261.49-48.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น5,654.281.00100.0 %5.01,641.362.8599.8 %5.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น48,040.54238,380.00-396.2 %0.0615.79570.147.4 %3.5
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)15,597.5910,141.5535.0 %5.05,273.413,652.7530.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)16,501.948,067.4451.1 %5.02,367.95254.6089.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น11,876.652,518.0078.8 %5.01,089.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)4,304.159,177.25-113.2 %0.01,514.57901.1340.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)55,099.3210,522.5280.9 %5.021,854.351,330.0093.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 45,577.2612,622.70-126.3 %0.01,556.921,671.75-7.4 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น7,959.704,240.3646.7 %5.03,058.921,893.4838.1 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.21,507.9012,567.0041.6 %5.0323.08160.0050.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,609.66632.0060.7 %5.071.0052.0626.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น3,743.671,963.0047.6 %5.0956.7848.8194.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น3,418.30970.0071.6 %5.0804.65483.4539.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,869.494,027.75-4.1 %0.01,032.85545.6747.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น8,683.3133,010.00-280.2 %0.02,268.892,044.889.9 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น6,037.978,181.00-35.5 %0.01,850.531,730.506.5 %3.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น9,610.8919,032.00-98.0 %0.02,135.8347.4197.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น7,781.582,811.0063.9 %5.02,516.093,041.65-20.9 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น3,311.801.00100.0 %5.0804.650.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ2,671.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ614.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น4,453.692,089.9853.1 %5.01,280.05341.5573.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น5,440.693,395.6837.6 %5.01,358.07475.3465.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น3,738.244,504.00-20.5 %0.012,055.50215.8198.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น17,105.2811,856.0030.7 %5.0523.73330.0437.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น16,391.293,088.0081.2 %5.0799.89453.0443.4 %5.0
รจก.ขอนแก่น 86,391.881.00100.0 %5.01,591.050.9599.9 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 38,456.825,949.0084.5 %5.0945.10373.6660.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,417.287,739.9717.8 %5.03,183.991,880.9040.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,836.881,198.0057.8 %5.0633.51124.6880.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น29,574.3923,512.0020.5 %5.01,914.56158.4491.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น3,447.352,585.0025.0 %5.0918.75454.2950.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น8,707.886,261.0028.1 %5.01,850.53503.9672.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น4,204.342,512.0040.3 %5.01,184.97342.5471.1 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,776.131,322.0072.3 %5.01,741.84273.9684.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น4,526.666,589.69-45.6 %0.01,184.97744.1137.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น24,983.595,248.0079.0 %5.01,669.55469.2471.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 146,448.7816,828.0163.8 %5.01,004.39785.4021.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 355,170.3712,781.6276.8 %5.01,367.30535.8060.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 431,790.924,601.1485.5 %5.01,680.441,465.5912.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 537,972.8511,636.5769.4 %5.0821.23602.4626.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 29,403.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0734.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)26,754.059,514.8264.4 %5.02,578.781,227.9352.4 %5.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น40,992.9213,668.0066.7 %5.0431.01805.82-87.0 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,476.1415,235.54-135.3 %0.0406.40660.59-62.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่49,580.0715,464.0068.8 %5.0942.20920.722.3 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่ครบ59,207.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ462.69ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น30,368.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,071.232,552.50-138.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น30,910.7625,195.6418.5 %5.0975.96719.9926.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,789.13ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพล38,669.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,008.30898.2510.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง29,829.0517,208.0042.3 %5.01,083.471,026.415.3 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ103,632.1026,184.0074.7 %5.01,176.35578.5550.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น88,833.5473,500.0017.3 %5.01,946.24217.6988.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น9,107.332,512.0072.4 %5.02,570.602,371.667.7 %3.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น18,741.11144,988.55-673.6 %0.04,828.403,499.1427.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น24,693.3336,724.80-48.7 %0.01,157.13364.0368.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 73,318.14271.0091.8 %5.01,128.7852.6995.3 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น147,552.3440,858.0072.3 %5.02,159.78753.6265.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 2,862.142,454.0014.3 %5.0804.65417.9348.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)5,612.2610,257.00-82.8 %0.02,172.46247.9588.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)2,789.331,040.0062.7 %5.01,378.731.0099.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น3,229.331,263.0060.9 %5.0785.64348.6755.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4104,886.0982,566.8821.3 %5.034,372.973,242.9590.6 %5.0
รวม 1,878,505 1,332,159 29.08 % 203,967 75,836 62.82 %