จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี2,619.771.00100.0 %5.0535.56130.4475.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี10,935.967,782.9028.8 %5.077.58138.41-78.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี8,431.201,954.4276.8 %5.084.4952.2538.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี112,191.406,068.5594.6 %5.04,610.52215.2695.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 491,794.111,409.2098.5 %5.04,641.790.95100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี3,454.071,098.0068.2 %5.0858.8367.7592.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1013,636.5332,673.00-139.6 %0.03,658.721,077.4570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี21,372.2724,344.23-13.9 %0.04,871.211,020.2579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด3,814.54240.0093.7 %5.0275.5676.0072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง3,949.96546.0086.2 %5.0413.1276.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ5,160.82468.0090.9 %5.0362.8876.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ5,527.94387.0093.0 %5.0823.2076.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน5,872.65548.0090.7 %5.0879.1510.0098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม5,836.02307.0094.7 %5.0993.45113.6588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ3,663.42379.0089.7 %5.0442.01114.0074.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม6,385.03186.0097.1 %5.0298.769.5396.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง3,935.62282.0092.8 %5.0250.3976.0069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี8,116.164,812.7740.7 %5.0628.9857.6390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ4,007.91422.0089.5 %5.0251.0080.8567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี968.48948.002.1 %1.0320.2695.0070.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน5,073.96582.0088.5 %5.0324.6776.0076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน4,041.55185.0095.4 %5.0288.0474.8174.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง273.891.0099.6 %5.0350.870.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ3,929.18475.0087.9 %5.0283.7185.5069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ4,964.95298.0094.0 %5.0282.9976.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,397.183,581.6433.6 %5.02,363.371,267.0346.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี3,690.134,929.15-33.6 %0.01,010.96426.4557.8 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ2,494.69676.0072.9 %5.0477.57256.6346.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ2,495.31450.0082.0 %5.0447.08204.2854.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี2,177.871,366.0037.3 %5.0343.69171.0050.2 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี2,576.04462.5082.0 %5.0433.25183.7457.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,543.201,680.0052.6 %5.0934.89319.6965.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี3,933.894,113.77-4.6 %0.01,186.02848.9528.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,749.561,352.0050.8 %5.0630.64708.64-12.4 %0.0
สำนักชลประทานที่ 542,360.9630,594.0027.8 %5.07,225.356,969.003.5 %1.5
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 53,768.741,231.0067.3 %5.01,609.12672.5258.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี612.42848.00-38.5 %0.0630.64507.4819.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี9,266.393,937.0057.5 %5.03,292.882,368.7828.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี2,252.754,944.96-119.5 %0.0584.77940.95-60.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,432.594,241.0021.9 %5.01,733.56948.6145.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี2,612.394,245.00-62.5 %0.01,410.30167.6888.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 34,191.101,866.0055.5 %5.01,722.172,788.47-61.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี14,836.2419,742.82-33.1 %0.01,923.73592.5969.2 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี194,123.81515,754.66-165.7 %0.0751.86625.1016.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)10,738.644,137.1261.5 %5.01,155.35907.2521.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี3,533.631,189.0066.4 %5.0953.91122.2387.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)9,566.0111,903.40-24.4 %0.03,704.54319.1891.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 311,687.668,158.5630.2 %5.04,449.795,497.15-23.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,634.871,649.0054.6 %5.090.5843.4752.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี1,434.98610.0057.5 %5.0896.87100.4188.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี2,923.09771.0073.6 %5.0782.77142.5081.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,580.354,098.8610.5 %5.0899.93647.0328.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี9,984.6249,904.98-399.8 %0.01,581.442,427.88-53.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,111.239,008.00-76.2 %0.01,253.10244.2880.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี3,793.182,269.0040.2 %5.01,048.990.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี10,708.4218,986.10-77.3 %0.02,364.83228.2090.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี4,618.392,214.0052.1 %5.01,201.12472.3960.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี4,310.403,011.5630.1 %5.01,220.13669.1145.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,182.493,981.0035.6 %5.01,904.71378.3180.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี4,818.632,099.0056.4 %5.01,391.28647.6853.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี4,102.493,887.005.3 %2.51,144.0861.2694.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี21,787.718,500.0061.0 %5.0540.890.9599.8 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 85,112.3535,503.0058.3 %5.01,681.59912.0045.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี4,132.191,270.0069.3 %5.0310.44169.4545.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี5,158.852,122.1158.9 %5.01,505.38716.3152.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี14,813.811,736.0088.3 %5.05,144.69280.3194.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี8,428.375,932.6229.6 %5.01,904.71558.3170.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี4,890.032,254.0053.9 %5.0915.88142.4684.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี6,956.0237,018.30-432.2 %0.01,169.99645.1444.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)5,902.27136.6897.7 %5.02,653.57892.1566.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 112,469.0713,648.11-9.5 %0.01,402.701,059.2524.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 233,131.9615,764.3052.4 %5.01,443.22426.1070.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 39,890.6714,014.67-41.7 %0.01,355.92490.5963.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 454,293.2910,696.9180.3 %5.01,515.58648.1657.2 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี12,714.7114,259.53-12.1 %0.0458.05313.7131.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี8,426.475,515.3734.5 %5.0357.80137.7361.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี84,399.62597.1099.3 %5.01,821.18336.2781.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี124,259.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,171.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ73,859.8011,568.0084.3 %5.01,017.80637.4537.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี78,430.6325,623.0067.3 %5.01,099.821.0099.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน95,104.2037,581.3260.5 %5.01,025.302,469.32-140.8 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี27,191.988,480.0068.8 %5.0857.67414.2051.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี66,232.8924,051.0063.7 %5.01,023.62496.0051.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี34,891.8018,417.0047.2 %5.01,023.62287.7071.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี65,369.8116,342.0075.0 %5.01,006.541,037.76-3.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี27,195.7733,841.00-24.4 %0.04,199.783,131.2225.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี53,701.4431,808.4040.8 %5.01,335.83360.7973.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,629.90709.0073.0 %5.01,190.28191.3383.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 4,596.142,881.0037.3 %5.01,061.95521.8750.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)4,799.225,724.00-19.3 %0.01,668.47375.2777.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี3,227.111,388.0057.0 %5.01,113.81419.6262.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 410,319.914,142.1059.9 %5.02,693.241,026.1961.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี3,299.87265.0092.0 %5.0858.83860.22-0.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี33,354.3114,364.5156.9 %5.03,136.09691.8677.9 %5.0
รวม 1,706,914 1,226,445 28.15 % 130,057 58,404 55.09 %