จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี3,778.79972.0074.3 %5.0234.54105.9254.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี3,769.192,514.0033.3 %5.0437.3784.5180.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี3,660.4121.0099.4 %5.0538.8030.5394.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 418,167.9845,000.00-147.7 %0.04,479.27469.0589.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 253,582.0832,840.0038.7 %5.02,575.51883.5065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 155,270.8335,000.0036.7 %5.03,475.281,174.2066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย4,688.62928.0080.2 %5.0259.73107.3558.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 15,524.252,774.0049.8 %5.0333.3683.6074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 17,721.971,684.0078.2 %5.0309.22114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย4,481.651,245.0072.2 %5.0217.1495.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่7,398.193,289.0055.5 %5.0315.7585.5072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 28,779.843,203.0063.5 %5.0356.6495.0073.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง7,402.053,517.0052.5 %5.0338.7495.0072.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 29,299.823,267.0064.9 %5.0367.6538.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 17,338.4014,000.00-90.8 %0.01,432.551,421.590.8 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี2,874.342,675.006.9 %3.01,072.92760.0029.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี4,671.573,331.0028.7 %5.0919.14487.0047.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี2,974.931,110.0062.7 %5.0386.67121.3168.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี2,990.521,639.0045.2 %5.0317.70135.5457.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี4,267.162,564.0039.9 %5.0713.80993.64-39.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี2,458.213,411.00-38.8 %0.0407.840.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี4,758.751,859.0060.9 %5.0957.15703.5926.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี13,519.7726,924.00-99.1 %0.01,679.791.0099.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี3,752.752,126.0043.3 %5.0493.59240.7951.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี5,033.509,942.00-97.5 %0.01,221.55457.5862.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี3,714.031,214.0067.3 %5.0610.400.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี3,238.551,075.0066.8 %5.0386.67240.8637.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี4,907.574,849.001.2 %0.5715.87197.7472.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี11,683.6435,163.00-201.0 %0.01,965.021,925.442.0 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี5,352.924,248.0020.6 %5.0843.08537.4736.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี3,903.182,406.0038.4 %5.0633.90203.8067.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี7,058.6514,508.00-105.5 %0.01,337.47108.0391.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี12,413.141,256.0089.9 %5.0571.03328.6042.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี3,857.852,523.0034.6 %5.0520.48209.4359.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี5,548.883,058.0044.9 %5.0671.91199.3470.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี6,637.125,573.0016.0 %5.01,225.47421.8965.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี6,188.1010,656.00-72.2 %0.01,242.39108.4791.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี11,585.937,219.0037.7 %5.0359.30602.45-67.7 %0.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี59,876.2149,119.0018.0 %5.0842.92769.978.7 %4.0
รจก.บางขวาง 178,727.34152,730.0014.5 %5.01,976.82568.3471.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี2,935.74962.0067.2 %5.0272.57104.9861.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี5,078.501,866.0063.3 %5.0976.17460.2452.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,702.021,844.0050.2 %5.0500.77443.7711.4 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี9,951.4415,941.00-60.2 %0.01,584.68544.3565.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี3,543.571,713.0051.7 %5.0500.7976.0284.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี4,930.455,763.00-16.9 %0.0566.57337.2540.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 228,124.2518,632.0033.8 %5.0616.49261.0657.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 169,313.9716,154.0076.7 %5.0339.29409.96-20.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)37,982.5318,578.0051.1 %5.01,411.64385.5372.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,147.759,200.00-28.7 %0.0335.92429.02-27.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,465.023,997.0010.5 %5.0324.67250.0823.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี49,649.8716,258.0067.3 %5.0424.44728.75-71.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี16,336.2919,687.00-20.5 %0.02,291.281,251.7845.4 %5.0
สถาบันทันตกรรม113,619.9278,000.0031.4 %5.0241.40119.1350.7 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก768,860.19551,212.0028.3 %5.011,782.991,112.7990.6 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ254,527.78125,000.0050.9 %5.0345.88581.93-68.2 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0533.0988.1683.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 3,829.643,211.0016.2 %5.0618.74433.5629.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี2,947.83583.0080.2 %5.0272.57224.8617.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี110,746.4235,000.0068.4 %5.051,168.649,703.5081.0 %5.0
รวม 2,070,552 1,425,033 31.18 % 112,853 33,154 70.62 %