จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย2,526.02569.0077.5 %5.0570.36173.6469.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย22,997.2718,074.7821.4 %5.081.18218.97-169.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย10,316.9910,822.40-4.9 %0.051.73100.53-94.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,612.114,364.075.4 %2.5105.8548.7753.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,667.431,715.0035.7 %5.0627.41134.8978.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย3,190.961,440.0054.9 %5.0377.33129.5665.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย16,203.5213,648.0015.8 %5.03,061.461,083.5564.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน4,517.11713.0084.2 %5.0339.0657.0083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ3,851.41473.0087.7 %5.0245.1257.0076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่4,289.31665.0084.5 %5.0300.0157.0081.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย3,666.66291.0092.1 %5.0472.7090.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง5,660.10720.0087.3 %5.0287.1057.0080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม4,635.27432.0090.7 %5.0416.6057.0086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว652.3118.0097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง4,380.521,147.0073.8 %5.0377.6890.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ3,783.68532.0085.9 %5.0234.4957.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว3,763.46151.0096.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน3,090.904,039.80-30.7 %0.0835.55354.6757.6 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่8,753.809,574.70-9.4 %0.01,460.16723.3350.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,560.413,802.6016.6 %5.01,426.091,705.16-19.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย2,646.621,346.0049.1 %5.01,548.34274.1882.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย4,053.411,621.0060.0 %5.01,159.861,017.4512.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย3,971.70499.0087.4 %5.0779.53389.8550.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย2,858.99437.0084.7 %5.01,586.38570.0064.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย4,231.481,585.0062.5 %5.0969.91359.7062.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย2,013.631,663.0017.4 %5.0562.51336.3040.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,168.562,169.2058.0 %5.01,673.29789.9652.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,340.721,795.0058.6 %5.01,254.93182.7485.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย5,386.779,531.87-76.9 %0.01,330.99186.2086.0 %5.0
ท่าอากาศยานเลย52,519.7236,629.0130.3 %5.0564.12722.37-28.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย3,695.392,342.1236.6 %5.01,026.73155.2184.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,128.28250.0077.8 %5.068.2471.69-5.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย3,148.73788.0075.0 %5.0836.1169.0391.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย2,736.16381.0086.1 %5.0703.47363.6048.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย3,381.832,168.8535.9 %5.0568.33375.5433.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย5,651.671,410.0075.1 %5.01,528.182,860.84-87.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,796.281,004.0073.6 %5.01,102.79769.6130.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย3,725.141,152.0069.1 %5.0969.69211.3878.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย4,636.337,981.64-72.2 %0.01,311.98159.4687.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย11,030.761,969.0082.1 %5.0969.50416.8157.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,118.821,943.5037.7 %5.0501.31142.3171.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,455.622,502.0043.8 %5.014,680.91302.2997.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย4,430.491,898.7357.1 %5.01,254.96450.9664.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย2,869.891,729.0039.8 %5.0684.4659.4291.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย10,977.581,583.0085.6 %5.0931.66373.7559.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย36,494.4219,387.2246.9 %5.01,002.92647.2635.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย2,861.32404.0085.9 %5.01,489.81171.7488.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย3,403.21909.0073.3 %5.0836.58222.0273.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย732.56258.0064.8 %5.0684.45332.5051.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)5,150.163,978.5022.7 %5.0988.72279.7171.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย3,359.502,270.5032.4 %5.0912.65173.8581.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย4,444.101,759.9260.4 %5.0520.301,073.62-106.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 310,832.416,341.3441.5 %5.01,633.391,185.3027.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 130,340.6614,596.2151.9 %5.01,693.20346.1379.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 213,712.1211,148.6018.7 %5.01,553.85867.9444.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)135,807.146,537.7995.2 %5.0360.3776.8478.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,463.122,072.7893.2 %5.0343.97314.978.4 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย82,469.7034,055.1858.7 %5.0996.86675.2232.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย18,605.7911,515.0038.1 %5.0990.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง47,649.3511,407.0076.1 %5.01,020.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย8,613.9412,550.80-45.7 %0.02,162.722,497.45-15.5 %0.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 3,576.032,531.6029.2 %5.0950.68378.9260.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย2,665.651,568.0041.2 %5.0627.39177.9671.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
รวม 715,275 302,863 57.66 % 66,596 26,228 60.62 %