จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย4,075.20113.1097.2 %5.0470.97119.4074.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย25,813.6424,919.013.5 %1.594.26132.50-40.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,972.502,435.0018.1 %5.0591.63220.8862.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย3,106.671,099.0064.6 %5.0553.6034.8793.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย19,171.2712,292.0035.9 %5.02,600.76750.5071.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ5,364.02439.0091.8 %5.0306.4469.4677.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม4,403.46312.0092.9 %5.0430.6868.7184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่4,526.93415.0090.8 %5.0356.9664.2282.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่4,721.27444.0090.6 %5.0343.4567.0980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย4,765.85591.0087.6 %5.0303.6369.5477.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี4,498.94179.0096.0 %5.0442.2067.0984.8 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,449.093,887.1212.6 %5.0965.38134.6586.1 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย18,624.6146,555.87-150.0 %0.02,055.74650.7168.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย5,427.604,009.5326.1 %5.01,219.16567.1553.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย4,490.853,806.9715.2 %5.0718.17233.4267.5 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย4,027.582,452.0139.1 %5.0870.30613.0129.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,237.02875.0073.0 %5.0778.33426.2845.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย5,426.55312.0094.3 %5.0534.36170.5668.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย7,271.361,696.0076.7 %5.01,668.991,101.2634.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย3,026.531,125.0062.8 %5.0708.091,187.50-67.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,836.993,209.3216.4 %5.0800.80560.9630.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย4,684.353,347.6428.5 %5.0815.2095.0088.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย5,990.723,947.0034.1 %5.01,231.61207.9483.1 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย3,783.521,196.0068.4 %5.0775.22151.5280.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย1,577.75420.0073.4 %5.060.600.9598.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย3,309.56987.0070.2 %5.0718.1465.2690.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย2,775.77763.0072.5 %5.0547.03491.0210.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,946.554,689.60-18.8 %0.0870.30509.4841.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย4,969.8344,034.99-786.0 %0.01,231.611,662.14-35.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย4,251.938,285.88-94.9 %0.0946.37516.8045.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,842.452,303.0060.6 %5.01,478.81826.3244.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย5,304.751,890.8964.4 %5.01,079.4875.6093.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย3,304.971,596.0051.7 %5.0547.03372.5431.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย3,575.392,305.2035.5 %5.0737.19433.7341.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย5,189.746,560.25-26.4 %0.0851.29390.0554.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย9,128.071,173.4487.1 %5.0699.16179.9074.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย3,361.422,370.2529.5 %5.0451.9548.9589.2 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย11,233.302,743.0075.6 %5.0667.69294.3855.9 %5.0
รจจ.หนองคาย 59,703.1027,841.3153.4 %5.0680.58354.6747.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย2,679.02835.0068.8 %5.0375.87132.7764.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย4,417.793,280.3325.7 %5.0899.72477.5746.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย2,928.54865.0070.5 %5.0470.97379.3519.5 %5.0
สปส.จ.หนองคาย4,931.824,580.527.1 %3.5870.30639.7226.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย3,617.613,105.0014.2 %5.0699.16124.3082.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย4,090.114,822.20-17.9 %0.0775.22513.0033.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 123,701.0317,330.9226.9 %5.01,437.161,057.3226.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)14,138.489,789.0030.8 %5.02,094.510.000.0 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 271,979.3114,088.0080.4 %5.01,503.131,797.28-19.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย3,118.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0266.9859.3577.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย27,940.6912,500.0055.3 %5.0699.55475.0032.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย79,554.6837,284.0053.1 %5.01,273.59859.6332.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย72,347.8513,430.0181.4 %5.0601.22329.8945.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย10,442.5714,092.71-35.0 %0.01,585.221,986.46-25.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 3,261.391,301.0060.1 %5.0604.08510.4715.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย2,947.95546.0081.5 %5.0432.93320.1226.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย40,084.248,327.0679.2 %5.03,001.052,968.071.1 %0.5
รวม 654,234 373,798 42.86 % 46,699 26,616 43.00 %