จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม2,849.74849.0070.2 %5.0467.00185.5860.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม24,517.0213,300.4045.8 %5.0140.58105.0825.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม2,884.321,310.0054.6 %5.0562.07232.3458.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม3,402.421,759.0048.3 %5.0714.201.0099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม17,407.2312,221.0029.8 %5.03,148.231,040.1067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ3,788.89622.0083.6 %5.0267.3385.4968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย3,472.86386.0088.9 %5.0229.1862.5172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย5,168.43444.0091.4 %5.0321.1580.2775.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช3,966.05128.0096.8 %5.0327.4379.9575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม4,761.231,329.0072.1 %5.0305.0797.4568.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย4,336.09548.0087.4 %5.0391.6195.9675.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ3,873.61302.0092.2 %5.0158.829.5894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง3,917.89448.0088.6 %5.0184.6210.8094.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน4,372.88919.0079.0 %5.0335.4077.1477.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม5,571.94665.0088.1 %5.0277.8279.4471.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก4,083.67466.0088.6 %5.0278.869.4596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน4,289.28192.0095.5 %5.0224.039.5995.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม4,274.123,397.0020.5 %5.0790.27361.9554.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ2,728.32634.8076.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0201.29263.15-30.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม3,782.181,029.0072.8 %5.0866.33449.0548.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม3,228.841,289.0060.1 %5.0657.13135.5679.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม3,114.56483.0084.5 %5.0619.12365.5241.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม8,395.972,884.9365.6 %5.02,729.901,219.5455.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม2,546.584,588.42-80.2 %0.0555.18912.76-64.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม5,588.1412,522.00-124.1 %0.01,607.951,573.222.2 %1.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม4,010.091,759.0056.1 %5.0934.4964.2693.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม5,555.319,905.90-78.3 %0.01,151.57311.4873.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม3,620.822,584.4828.6 %5.0771.25659.3414.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม1,594.71568.0064.4 %5.058.1753.687.7 %3.5
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม3,026.14748.0075.3 %5.0463.9668.8685.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม3,089.40412.0086.7 %5.0562.07488.5013.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม3,848.233,139.0018.4 %5.0866.33254.0070.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม5,394.1931,247.00-479.3 %0.01,379.762,199.90-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม4,329.306,974.00-61.1 %0.0876.14740.7815.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม2,729.701,779.0034.8 %5.0409.95290.5829.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม7,322.299,312.60-27.2 %0.01,758.16185.4789.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม1,391.45456.0067.2 %5.0475.87437.008.2 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม4,205.652,159.0048.7 %5.0775.77684.1311.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม4,596.474,563.000.7 %0.5885.350.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม5,101.912,624.0048.6 %5.0923.36303.3767.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม6,453.413,047.4552.8 %5.01,056.7233.9396.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม11,377.982,113.0081.4 %5.0733.22524.0928.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 41,432.2931,526.3523.9 %5.0867.35927.18-6.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,242.002,999.007.5 %3.5600.11451.1524.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม4,426.934,350.001.7 %0.5472.68434.188.1 %4.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม3,010.131,847.0038.6 %5.0562.08103.9281.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม3,980.466,239.00-56.7 %0.0904.34473.7647.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม3,498.081,591.0054.5 %5.0771.25272.2764.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม1,227.113,779.72-208.0 %0.0478.04452.155.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 326,501.0611,344.8457.2 %5.01,055.081,302.99-23.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 141,579.7117,511.5357.9 %5.01,357.20310.6777.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 264,488.1716,306.6074.7 %5.018,696.99991.3594.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)15,675.419,128.5041.8 %5.01,794.99201.8488.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม10,743.503,130.0070.9 %5.0378.48201.7446.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย15,191.9020,848.00-37.2 %0.0803.99358.2855.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม88,892.9417,508.0080.3 %5.0732.46654.2310.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบ23,484.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม17,259.8169.3399.6 %5.0692.21696.22-0.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม80,290.3340,213.0049.9 %5.01,545.651,074.5430.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม8,539.9619,645.00-130.0 %0.01,756.242,515.70-43.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 3,255.852,163.0033.6 %5.0714.21441.0838.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม2,996.53771.0074.3 %5.0562.07366.2434.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม41,653.8414,233.0065.8 %5.05,940.503,338.9043.8 %5.0
รวม 691,855 371,312 46.33 % 71,129 30,411 57.24 %