จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด2,911.891.00100.0 %5.0503.61135.0973.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด13,875.106,976.5049.7 %5.0145.92149.17-2.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด45,400.684,000.0091.2 %5.0118.0390.2523.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด4,965.644,332.0012.8 %5.0678.95143.5078.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด3,637.971,970.0045.8 %5.0490.2851.5489.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด23,830.016,020.0074.7 %5.03,375.04890.1573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง4,516.70707.0084.3 %5.0254.3669.9372.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง4,121.5182.0098.0 %5.0161.0415.5390.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย5,946.67370.0093.8 %5.0331.3067.5279.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร3,605.21273.0092.4 %5.0177.2518.0089.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ4,404.42404.0090.8 %5.0185.6666.5064.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ5,553.90670.0087.9 %5.0231.2869.7969.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ4,304.75440.0089.8 %5.0290.8776.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก4,345.98210.0095.2 %5.0265.6253.8079.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ360.07353.002.0 %1.0211.1266.3468.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด7,216.181,425.0080.3 %5.0250.4852.3479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน4,425.75362.0091.8 %5.0235.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี4,426.80280.0093.7 %5.0123.8144.3764.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์3,700.72326.0091.2 %5.0346.0168.9480.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร4,569.46345.0092.4 %5.0349.7324.0293.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย3,300.42307.0090.7 %5.0239.2147.5080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย1,992.99134.0093.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด4,386.785,267.80-20.1 %0.0998.031,443.50-44.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด621.245,267.80-747.9 %0.0250.4866.5073.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง2,541.60930.3063.4 %5.0320.59285.0011.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ2,583.0115.0099.4 %5.0524.39223.2557.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ2,651.43697.0073.7 %5.0517.16237.5054.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด4,607.411,562.0066.1 %5.0841.98766.159.0 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด3,431.111,523.0055.6 %5.0449.97575.46-27.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด4,412.66645.0085.4 %5.0788.85342.3556.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด3,962.363,318.0016.3 %5.01,563.384,357.38-178.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด2,225.655,667.72-154.7 %0.0585.43590.52-0.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด5,734.074,648.0018.9 %5.01,100.141,273.90-15.8 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด4,327.453,017.0030.3 %5.01,058.01100.5090.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)18,024.1422,659.38-25.7 %0.01,781.33641.5664.0 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด29,738.3655,047.00-85.1 %0.0131.261,099.00-737.3 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด3,431.702,031.9040.8 %5.0857.38256.5070.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,727.79527.0069.5 %5.043.4032.9824.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด2,059.331,538.0025.3 %5.067.990.9598.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด3,308.63779.0076.5 %5.0826.8859.6892.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด2,932.79433.0085.2 %5.0674.76316.4553.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด3,373.762,645.0021.6 %5.0845.91390.7653.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด7,196.3433,361.00-363.6 %0.02,852.401.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด5,270.093,560.0032.4 %5.01,226.23294.0676.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด9,312.312,507.0073.1 %5.03,127.821,251.0860.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด5,953.403,017.0049.3 %5.01,128.23142.5087.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด11,497.071,646.0085.7 %5.01,055.08387.6063.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด3,968.343,312.0016.5 %5.01,036.071,168.50-12.8 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด3,917.973,562.009.1 %4.5704.06594.0015.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด4,695.754,842.58-3.1 %0.01,226.201,026.1216.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด3,591.233,450.003.9 %1.5541.9835.0593.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด13,870.8810,234.0026.2 %5.0505.36466.297.7 %3.5
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด2,734.092,974.00-8.8 %0.0386.5857.0085.3 %5.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 51,091.8228,482.3744.3 %5.0997.6189.9191.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด611.57443.0027.6 %5.0238.96178.9925.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด3,077.651,256.0059.2 %5.0750.83436.7341.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด3,124.152,257.0027.8 %5.0693.78282.9859.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด4,758.935,736.48-20.5 %0.01,169.18254.2978.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด4,163.611,669.0059.9 %5.01,074.10342.7868.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด10,148.1015,659.24-54.3 %0.0919.60380.0058.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)3,692.9410,356.26-180.4 %0.02,272.66490.5178.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 182,248.1115,392.0081.3 %5.01,159.38380.0067.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 212,131.3713,604.00-12.1 %0.01,170.73806.4531.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 324,744.919,313.0162.4 %5.01,445.89427.5070.4 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด9,185.2412,623.52-37.4 %0.0188.52597.00-216.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด2,309.554,974.00-115.4 %0.0173.30730.11-321.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร29,049.624,992.0082.8 %5.0808.561,140.00-41.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง189,315.0214,160.0092.5 %5.0916.67813.5011.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด85,974.1321,453.0075.0 %5.0760.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด137,482.0621,453.0084.4 %5.0876.941,045.00-19.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด40,733.1750,290.00-23.5 %0.01,133.802,660.00-134.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย23,029.018,228.0064.3 %5.0905.30420.6153.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด141,599.6662,233.0056.1 %5.01,567.262,922.43-86.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด8,826.3222,136.00-150.8 %0.02,007.202,165.96-7.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 3,251.991,310.0059.7 %5.0731.80449.9138.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด3,228.68312.2490.3 %5.0655.75139.5578.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด46,744.751,000.0097.9 %5.08,233.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,260,024 550,005 56.35 % 59,365 37,839 36.26 %